Dagsordenspunkter

  åbent 1 Kommunal Medfinansiering budgetgaranti 2019
  åbent 2 Strategi for Fritid og Kultur
  åbent 3 Strategi for Børn- og Unge
  åbent 4 Strategi for Infrastruktur og Mobilitet
  åbent 5 Strategi for Landdistrikter og Byer
  åbent 6 Strategi for Klima og Grøn Omstilling
  åbent 7 Strategi for Natur og Friluftsliv
  åbent 8 Opfølgning på renovering af Kærhuset
  åbent 9 Status på den midtjyske Alliance om den nære psykiatri
  åbent 10 Mini-OL: Invitation og underskudsgaranti
  åbent 11 Boligsocial indsats - Helhedsplan
  åbent 12 Aktivitetshuset - Årsrapport
  åbent 13 Orientering fra formanden
  åbent 14 Meddelelser 

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 1                  Kommunal Medfinansiering budgetgaranti 2019

                 00.01.00P05-0011

Resumé
I løbet af de seneste måneder har der været mange diskussioner omkring Kommunal Medfinansiering i pressen og mellem Sundhedsministeren og KL. Det resulterede i at Sundhedsministeren tog beslutningen om at fastfryse den Kommunale Medfinansiering (KMF) for 2019.

Sagsfremstilling

Fastfrysningen af den Kommunale Medfinansiering for 2019, har resulteret i at flere kommuner har tjent på at underbudgettere på KMF, mens andre kommuner har tabt, da de har valgt den mere sikre vej og lagt budgettet over både Sundhedsdatastyrelsens skøn samt prognosen fra KL.

Fastfrysningen betyder at Lemvig Kommune i 2019, kommer til at betale mere end Lemvig Kommune ville have gjort uden en fastfrysning. Med det forbehold at aktiviteten for Lemvig borgere følger tidligere års aktivitet.

Udgifterne til kommunal fuldfinansiering til regionerne (hospice, specialiseret genoptræning og færdigbehandlede patienter) er pr. 1.2.2019 sat i bero. Det skyldes at omlægningen til nyt sundhedsregister har resulteret i udfordringer med datakvalitet. Betaling vedr. kommunal fuldfinansiering forventes at blive opkrævet omkring sommeren 2019.

Økonomikonsulent deltager i sagens behandling.

Lovgrundlag, politikker

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og om aconto-betalinger i perioden fra den 1. april 2019 til 1. april 2020

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR bemærker, at konsekvenserne er beskrevet ovenfor samt i bilaget.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At orientering om kommunal medfinansiering tages til efterretning.

Beslutning:

10.april 2019

Udvalget udtrykker utilfredshed med beslutningen, da de økonomiske

incitamenter for at lave en fokuseret forebyggende indsats modvirkes.

 

 

1 Notat vedr. fastfrysning af KMF (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 2                  Strategi for Fritid og Kultur

                 00.01.00P16-0002

Resumé
Som led i udmøntningen af de tre tværgående politikker for Lemvig Kommune, har Familie og Kulturudvalget udarbejdet udkast til Strategi for Fritid og Kultur. Udkastet sendes nu i høring.

Sagsfremstilling

Udkastet til Strategi for Fritid og Kultur indeholder følgende fokusområder:

·         Foreninger og institutioner

·         Faciliteter

·         Samarbejde

·         Kulturarv

Strategi for Fritid og Kultur sendes i høring hos:

·         Arbejdsmarked og Integrationsudvalget

·         Social og Sundhedsudvalget

·         Teknik og Miljøudvalget

·         Kulturelt Samråd

·         Børne- og Ungdomskulturelt Samråd

·         Billedkunstrådet

·         Børne- og Ungdomsforeningerne Fællesråd

·         Idrættens Fællesråd

·         Voksenundervisningens Fællesråd

·         Hallernes Fællesråd

Samtlige strategier sendes herudover i offentlig høring i perioden 12. april – 26. april 2019.

 

Efter høringsrunden, vil Familie og Kulturudvalget fremsende et revideret udkast til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag, politikker

Lemvig Kommunes vision og politikker.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At høringsudkastet drøftes og der eventuelt afgives høringssvar.

Beslutning:

10. april 2019.

Drøftet. Høringssvar udarbejdet.

1 Strategi for Fritid og Kultur (DOCX)
2 Høringssvar fra Social- og sundhedsudvalget - strategier (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 3                  Strategi for Børn og Unge

                 00.01.10P22-0002

Resumé
Som led i udmøntningen af de tre tværgående politikker for Lemvig Kommune, har Familie- og Kulturudvalget udarbejdet udkast til Strategi for Børn- og Unge. Udkastet sendes nu i høring.

Sagsfremstilling

Udkastet til Strategi for Børn og Unge indeholder følgende fokusområder:

·         Børn og unges læring og trivsel

·         Pædagogiske læringsmiljøer

·         Lokalt samarbejde

·         Kommunale fællesskaber

·         Bæredygtig fremtid

Strategi for Børn og Unge sendes i hørings hos:

·         Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget

·         Social- og Sundhedsudvalget

·         Forældrebestyrelser i skoler og dagtilbud

·         MED2 på Børn og Unge-området.

Samtlige strategier sendes herudover i offentlig høring i perioden 12. april – 26. april 2019.

Efter høringsrunden, vil Familie- og Kulturudvalget fremsende et revideret udkast til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag, politikker

Lemvig Kommunes vision og politikker.

Lov om folkeskolen.

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At høringsudkastet drøftes og der eventuelt afgives høringssvar.

Beslutning:

10. april 2019.

Drøftet. Høringssvar udarbejdet.

 

 

1 Udkast Strategi for Børn og Unge (DOCX)
2 Høringssvar fra Social- og Sundhedsudvalget - Strategier. (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 4                  Strategi for Infrastruktur og Mobilitet

                 00.15.20P15-0001

Resumé
Som led i udmøntningen af de tre tværgående politikker for Lemvig Kommune, har Teknik- og Miljøudvalget udarbejdet udkast til Strategi for Infrastruktur og Mobilitet. Udkastet sendes nu i høring.

Sagsfremstilling

Udkastet til Strategi for Infrastruktur og Mobilitet indeholder følgende fokusområder:

·         Sammenhængende infrastruktur

·         Trafiksikkerhed og tilgængelighed

·         Kommunale veje

·         Stier, fortove, pladser og grønne områder

·         Mobilitet

·         Digital infrastruktur

Strategi for Infrastruktur og Mobilitet sendes i høring hos:

·         Familie- og Kulturudvalget

·         Social- og Sundhedsudvalget

·         Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

·         Ældrerådet

·         Handicaprådet

Samtlige strategier sendes herudover i offentlig høring i perioden 12. april – 26. april 2019.

Efter høringsrunden, vil Teknik- og Miljøudvalget fremsende et revideret udkast til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag, politikker

Lemvig Kommunes vision og politikker.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At høringsudkastet drøftes og der eventuelt afgives høringssvar.

Beslutning:

10. april 2019.

Drøftet. Høringssvar udarbejdet.

 

 

1 Udkast til Strategi for Infrastruktur (DOCX)
2 Høringssvar fra Social-og Sundhedsudvalget - Strategier (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 5                  Strategi for Landdistrikter og Byer

                 00.15.20P15-0001

Resumé
Som led i udmøntningen af de tre tværgående politikker for Lemvig Kommune, har Teknik- og Miljøudvalget udarbejdet udkast til Strategi for Landdistrikter og Byer. Udkastet sendes nu i høring.

Sagsfremstilling

Udkastet til Strategi for Landdistrikter og Byer indeholder følgende fokusområder:

·         Udvikling af bæredygtige bymiljøer

·         Attraktive rammer for liv på landet

·         Kvalitet i de fysiske miljøer

·         Landskab

·         Rammer for erhvervsudvikling

·         Turisme – stedbundne potentialer

Strategi for Landdistrikter og Byer sendes i høring hos:

·         Familie- og Kulturudvalget

·         Social- og Sundhedsudvalget

·         Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

·         Ældrerådet

·         Handicaprådet

Samtlige strategier sendes herudover i offentlig høring i perioden 12. april – 26. april 2019.

Efter høringsrunden, vil Teknik- og Miljøudvalget fremsende et revideret udkast til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag, politikker

Lemvig Kommunes vision og politikker.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At høringsudkastet drøftes og der eventuelt afgives høringssvar.

Beslutning:

10. april 2019.

Drøftet. Høringssvar udarbejdet.

 

1 Udkast til Strategi for Landdistrikter og Byer (DOCX)
2 Høringssvar fra Social- og Sundhedsudvalget - Strategier (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 6                  Strategi for Klima og Grøn Omstilling

                 00.15.20P15-0001

Resumé
Som led i udmøntningen af de tre tværgående politikker for Lemvig Kommune, har Teknik- og Miljøudvalget udarbejdet udkast til Strategi for Klima og Grøn Omstilling. Udkastet sendes nu i høring.

Sagsfremstilling

Udkastet til Strategi for Klima og Grøn Omstilling indeholder følgende fokusområder:

·         Erhvervslivets muligheder

·         Klimaudfordringer

·         Den grønne omstilling

·         Klimabevidste børn og unge

Strategi for Klima og Grøn Omstilling sendes i høring hos:

·         Familie- og Kulturudvalget

·         Social- og Sundhedsudvalget

·         Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

·         Ældrerådet

·         Handicaprådet

Samtlige strategier sendes herudover i offentlig høring i perioden 12. april – 26. april 2019.

Efter høringsrunden, vil Teknik- og Miljøudvalget fremsende et revideret udkast til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag, politikker

Lemvig Kommunes vision og politikker.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At høringsudkastet drøftes og der eventuelt afgives høringssvar.

Beslutning:

10. april 2019.

Drøftet.

 

 

 

1 Udkast til Strategi for Klima og Grøn Omstilling (DOCX)
2 Høringssvar Social- og Sundhedsudvalget - Strategier (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 7                  Strategi for Natur og Friluftsliv

                 00.15.20P15-0001

Resumé
Som led i udmøntningen af de tre tværgående politikker for Lemvig Kommune, har Teknik- og Miljøudvalget udarbejdet udkast til Strategi for Natur og Friluftsliv. Udkastet sendes nu i høring.

Sagsfremstilling

Udkastet til Strategi for Natur og Friluftsliv indeholder følgende fokusområder:

·         Bæredygtig naturforvaltning

·         Multifunktionalitet

·         Bosætning og turisme

·         Let adgang til naturen

Strategi for Natur og Friluftsliv sendes i høring hos:

·         Familie- og Kulturudvalget

·         Social- og Sundhedsudvalget

·         Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

·         Ældrerådet

·         Handicaprådet

Samtlige strategier sendes herudover i offentlig høring i perioden 12. april – 26. april 2019.

Efter høringsrunden, vil Teknik- og Miljøudvalget fremsende et revideret udkast til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag, politikker

Lemvig Kommunes vision og politikker.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At høringsudkastet drøftes og der eventuelt afgives høringssvar.

Beslutning:

10. april 2019.

Drøftet. Høringssvar udarbejdet.

 

 

1 Udkast til Strategi for Natur og Friluftsliv (DOCX)
2 Høringssvar fra Social- og Sundhedsudvalget - Strategier (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 8                  Opfølgning på renovering af Kærhuset

                 82.20.04P20-0028

Resumé
Kommunalbestyrelsen behandlede sagen om renovering af Kærhuset – frigivelse af budgetmidler den 27. februar 2019, hvor indstillingerne blev godkendt.

I forbindelse med budgetforliget blev der på anlægsbudgettet afsat 1.940.000 kr. i 2019 til om- og tilbygning af administrationsfløjen på Kærhuset.

Sagsfremstilling

Der er afholdt styregruppemøde torsdag den 21. marts 2019, hvor det blev besluttet, at arbejde videre med vedlagte tegninger.

På mødet præsenterer afdelingsleder for Kommunale Ejendomme og områdeleder for Kærhuset de tegninger, der ligger til grund for den efterfølgende licitation.

Afdelingsleder for Kommunale Ejendomme og afdelingsleder for Kærhuset deltager i sagens behandling.  

Lovgrundlag, politikker

Procesplan for større byggeopgaver.
Organisering af bygge- og anlægsprojekter, retningslinjer for Lemvig Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At skitseplan, alternativ forslag 2 af 22.03.2019 godkendes.

·         At Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked bemyndiges til at godkende licitationsresultatet, såfremt det kan holdes indenfor den ansøgte bevilling.

Beslutning:

10. april 2019.

Godkendt.

 

 

1 10.01 Skitseplan - alternativ forslag 2 rev. 22.03.2019 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 9                  Status på den midtjyske Alliance om den nære psykiatri

                 27.00.00G01-0897

Resumé
Kommunernes Kontaktråd i Midtjylland (KKR) afholdt i marts 2018 en politisk konference om den nære psykiatri. Som et resultat af konferencen er der dannet en fælles alliance om den nære psykiatri. Udviklingen af den nære psykiatri er ligeledes forankret i sundhedsaftalen for 2019-2023, hvor de to først prioriterede målgrupper er Mental sundhed for børn og unge, samt Samarbejdet om voksne borgere med svær psykisk sygdom.                                                  

Alliancen peger på 10 fælles initiativer for de to målgrupper med et tværsektorielt sigte samt et bud på deres forankring. Der iværksættes prøvehandlinger på initiativerne efteråret 2019, hvorefter resultaterne heraf præsenteres for blandt andet KKR.

Sagsfremstilling

KKR afholdt i marts 2018 en politisk konference om den nære psykiatri. Som et resultat af konferencen er dannet en fælles alliance om den nære psykiatri mellem de 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland, PLO-Midtjylland og regionale bruger- og pårørendeorganisationer inden for psykiatrien.

Alliancen er forankret i KKR og Regionsrådet samt drøftes mellem parterne i Kontaktudvalget (regionsrådsformanden og de 19 borgmestre).

Kontaktudvalget blev på møde den 31. august 2018 præsenteret for et udspil til vision og målgrupper for en fælles indsats i regi af alliancen om den nære psykiatri. Et udspil som forinden var til politisk drøftelse i kommunale udvalg, regionsråd og brugerorganisationer.

Udvikling af den nære psykiatri indgår ligeledes som et af de prioriterede indsatsområder i sundhedsaftalen 2019-2023, hvor de to først prioriterede målgrupper er:

·         Mental sundhed hos børn og unge - forebygge at psykisk sygdom opstår og udvikler sig.

·         Samarbejdet om voksne borgere med svær psykisk sygdom eller svære symptomer, som har tilbagevendende behov for støtte og behandling fra både region, kommune og almen praksis.

Der har i efteråret 2018 været nedsat to tværsektorielle grupper, der har identificeret forslag til fælles initiativer inden for de to målgrupper. Styregruppen for alliancen har på den baggrund peget på 10 fælles initiativer samt bud på deres forankring. Initiativerne har alle et tværsektorielt sigte. Realisering og videreudvikling af dem fordrer derfor et fortsat tæt tværsektorielt samarbejde.

Kontaktudvalget er orienteret om alliancens initiativer, og der vil nu blive arbejdet videre med at udvikle og afprøve dem. Initiativerne er præsenteret i kort form nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag med alliancens samlede initiativer.

Initiativer om mental sundhed hos børn og unge

1.    Fælles forpligtende forløb og handleplan mellem kommuner, almen praksis samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

En fælles handleplan skal skabe bedre sammenhæng og klar ansvarsfordeling for børn og unge, som henvises til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Både i forhold til kontakt, kommunikation og henvisningspraksis.

2.    Den gode overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse

Initiativet skal sikre, at vigtig viden om den unges trivsel overdrages mellem folkeskolen og den modtagende uddannelse, og at eventuelle vigtige relationer kan følge med i overgangen.

3.    Oplysning om social (mis)forståelse: ”Jeg er helt normal”

De unge spejler sig meget i hinanden og med Facebook, Instagram og andre sociale medier, er der meget fokus på at ‘udstille det perfekte liv’. Med inspiration fra Sundhedsstyrelsens materiale om alkohol og rusmidler til 7.-9. klassetrin udvikles et tilsvarende koncept, der skal øge bevidstheden blandt de unge om, hvad der er et ‘normalt ungeliv’.

4.    Trivselsvejledere på ungdomsuddannelser og folkeskoler

Projektet skal afdække, om der er behov for et fælles koncept og udbredelse af ’trivselsvejledere’.

5.    Udgående funktioner fra Børne- og Ungdomspsykiatrien (satspulje projekt)

Region Midtjylland har sammen med 14 midtjyske kommuner fået tilsagn om midler til at afprøve tre delprojekter i perioden 2018-2021. Formålet er at styrke indsatsen for de børn og unge, som ikke har behov for en indsats i børne- og ung-domspsykiatrien, men har behov for en intensiv indsats i nærmiljøet med hjælp fra alle alliancens parter.

Initiativer for voksne borgere med svær psykisk sygdom

6.    Én borger – ét fælles forløb

Der udvikles en tværsektoriel samarbejdsmodel om Én borger - ét fælles forløb. Samarbejdsmodellen indeholder flere sammenhængende og understøttende elementer, der skal udvikles (koordination, fælles infrastruktur m.m.).

7.    Tværsektorielt call-center (psykiatri og somatik)

Et tværsektorielt call-center skal understøtte sammenhæng og bedre borgerforløb. Call-centret skal vejlede fagpersoner i klyngen (kommunale, regionale, praktiserende læger, vagtlæger) om kommunale og regionale tilbud.

8.    Initiativer for de mest udsatte borgere

Der udvikles en tværsektoriel samarbejdsmodel, hvor der etableres et team omkring borgeren med det formål at styrke det tværsektorielle samarbejde om de mest udsatte borgere. Der findes allerede forskellige teamløsninger regionalt og kommunalt, hvor der kan findes gode erfaringer med henblik på videre udbredelse.

9.    Udgående ambulante teams

Formålet er at skabe hurtig kontakt, forebygge indlæggelser og fremme tidlig udskrivelse. Initiativet skal bygge på eksisterende erfaringer med udgående ambulante teams med fokus på det tværsektorielle samarbejde mellem region, kommune og almen praksis.

Tværgående initiativer

10. IT og kommunikation på tværs

Der skal arbejdes med/udvikles løsninger, der har til formål at undersøge mulighederne for tværsektoriel elektronisk kommunikation i psykiatrien ved brug af MedCom standarder.

Næste skridt

Næste skridt er at udvikle, afprøve, kvalificere og vurdere de fremsatte løsningsforslag via blandet andet prøvehandlinger. En række af forslagene forankres i klyngeregi, mens andre er forankret i regi af styregruppen for alliancen om den nære psykiatri.

En ambition med udviklingsprocessen er at afklare, om løsninger skal spredes til alle kommuner/hele regionen evt. via indgåelse af samarbejdsaftaler mellem alliancens parter. I de tilfælde hvor initiativer og prøvehandlinger resulterer i forslag til konkrete forpligtende samarbejdsaftaler mellem alliancens parter, vil disse blive fremlagt til politisk godkendelse i alle byråd og regionsrådet.

I efteråret 2019 afholdes en fælles konference mellem alle alliancens parter, hvor alliancen vil præsentere, hvilke prøvehandlinger der er i gang og resultaterne af de prøvehandlinger, der er gennemført. 

På konferencen drøftes også iværksættelse af yderligere fælles initiativer i 2020 og frem.

Det forventes at KKR, Regionsrådet og Kontaktudvalget kan præsenteres for resultaterne af de første prøvehandlinger ultimo 2019.

Lovgrundlag, politikker

Sundhedsaftalen 2019-2023.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget og Familie- og Kulturudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At status på den midtjyske Alliance om den nære psykiatri drøftes.

Beslutning:

10. april 2019.

Drøftet.

 

1 Samlede initiativer fra styregruppen for alliancen om den nære psykiatri 2019 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 10                Mini-OL: Invitation og underskudsgaranti

                 27.03.00A00-0004

 

Resumé

På mødet d. 21. november 2018 blev udvalget orienteret om Mini-OL. Et kommende idrætsarrangement for sindslidende tilknyttet de socialpsykiatriske tilbud i Midt- og Vestjylland, som Lemvig Kommune er vært for i 8. maj 2019 og 6. maj 2020. Center for Sociale tilbud er arrangør af Mini-OL.

Sagsfremstilling

Program for arrangementet fremsendes til udvalgets orientering og med invitation til at deltage i åbningsceremonien. Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Gunnar Lisby Kjær, holder åbningstalen.

Som orienteret i november er arrangementet gratis og muliggøres alene ved hjælp af stor lokal opbakning og mange frivillige. Arbejdsgruppen har søgt om støtte hos fonde og legater til at dække udgifter til lokaleleje, faciliteter, forplejning samt T-shirts, præmier og medaljer til deltagerne.

Det samlede budget udgør 50.000 kr., og arbejdsgruppen har i skrivende stund modtaget tilsagn om 20.000 kr. Lemvig Kommune har positive tilkendegivelser fra flere andre, som der dog afventer det officielle svar fra. Se bilag med overblik over ansøgte legater/fonde.

For at give sikkerhed til den øvrige planlægning, ansøges Social- og Sundhedsudvalget om underskudsgaranti til arrangementet.

Lovgrundlag, politikker

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR oplyser, at underskudsgarantien kan finansieres af §18 midler, da Mini-OL arrangementet falder ind under både formålet, samt Social- og Sundhedsudvalgets retningslinjer for §18 midler.

Økonomi & HR bemærker, at der resterer 40.000 kr. af §18 midler i 2019, her til kommer en forventet overførsel fra 2018 til 2019 på 218.000 kr., der giver i alt 258.000 kr. tilbage i §18 midler.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At program for Mini-OL tages til efterretning.

·         At Social- og Sundhedsudvalget yder underskudsgaranti på op til 30.000 kroner til afholdelse af Mini-OL 2019.

Beslutning:

10. april 2019.

Godkendt.

 

1 Invitation Mini OL (PDF)
2 Lukket bilag

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 11                Boligsocial indsats - Helhedsplan

                 03.01.05P20-0001

 

Resumé

Bo i Lemvig ønsker at iværksætte en boligsocial indsats i Vestbyen i Lemvig med midler fra Landsbyggefonden i samarbejde med Lemvig Kommune.

For at opnå støtte til indsatsen fra Landsbyggefonden kræves det, at Lemvig Kommune og Bo i Lemvig udarbejder en helhedsplan for den boligsociale indsats. Helhedsplanen indeholder en strategisk samarbejdsaftale og tre delaftaler.

Landsbyggefonden har godkendt planerne for Lemvig By.

Sagsfremstilling

Formålet med den boligsociale indsats er at tage hånd om de udfordringer, der eksisterer i udsatte almene boligområder.

Prækvalificeringen af støtte fra Landsbyggefonden er tidligere behandlet af Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget den 29. maj 2018 og efterfølgende er Familie- og Kulturudvalget orienteret om sagen.

Landbyggefonden har skriftligt meddelt, den 20. marts 2019, at planerne for den boligsociale indsats i Lemvig By er blevet godkendt hos dem.

I den strategiske samarbejdsaftale forpligter Lemvig Kommune og Bo i Lemvig sig for at opstille fælles mål, der understøtter en positiv udvikling i kommunens udsatte boligområde for at skabe et velfungerende og trygt boligområde.

Udover den strategiske samarbejdsaftale er der udarbejdet tre delaftaler, som skal være med til at løfte den boligsociale indsats. De tre delaftaler har hver deres formål, som er, at:

·         Uddannelse og beskæftigelse: Formålet er, at styrke børn og unge i deres skolegang, uddannelsesvalg, tilknytning til arbejdsmarkedet og i deres muligheder generelt i samfundet med henblik på, at de bryder den sociale arv.

·         Tryghed og trivsel: Formålet er, at medvirke til beboerne i boligområdet føler sig trygge og trives socialt i fællesskabet med naboerne, uanset baggrund samt føler sig som en integreret del af det omkringliggende lokalsamfund.

·         Forebyggelse og forældreansvar: Formålet er, at bidrage til at flere sårbare eller udsatte familier i boligområderne bliver mere selvhjulpne og oplever en højere grad af trivsel.

 

Den boligsociale indsats er politisk forankret i Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget.

Lovgrundlag, politikker

Lov om almene boliger § 91a.

Landsbyggefondens regulativ af 19. marts 2015 om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR bemærker, at der i aftalerne indgår en lokal medfinansiering fra Bo i Lemvig og Lemvig Kommune.

Det samlet budget for den boligsociale indsats er 8,9. mio. kr. Landsbyggefonden finansierer 6. mio. kr. af indsatsen. Bo I Lemvig medfinansierer 1,9. mio. kr. Lemvig Kommunes andel på 1. mio. kr. skal leveres som medarbejdertimer i den 4 årige periode.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Arbejdsmarked- og Integration og Social- og Sundhedsudvalget og Familie- og Kulturudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At den strategiske samarbejdsaftale og de tre delaftaler godkendes.

Indstillingerne fra Arbejdsmarked- og Integrationudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Familie- og Kulturudvalget forelægger på mødet i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning:
19. april 2019.
Anbefales.

            

 

 

1 Bilag 1 - Strategisk samarbejdsaftale om boligsocial indsats (PDF)
2 Bilag 2 - Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og Beskæftigelse (PDF)
3 Bilag 3 - Delaftale for indsatsområdet Tryghed og Trivsel (PDF)
4 Bilag 4 - Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og Forældreansvar (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 12                Aktivitetshuset - Årsrapport

                 27.35.08K07-0001

Resumé
Aktivitetshuset Lemvig sender årsrapport og årsregnskab 2018 samt budget 2020.

Sagsfremstilling

Aktivitetshuset er et alkohol- og stoffrit værested, hvor brugernes hjælpes til at:

·         Få så god en tilværelse som muligt gennem princippet "hjælp dig selv - hjælp andre"

·         Få en grundlæggende respekt for det enkelte menneske og deres forskellighed

Aktivitetshusets væsentligste daglige funktion er at være et trygt sted, hvor man kan få lidt at spise, deltage i aktiviteter eller bare være.

Aktivitetshuset Lemvig har fremsendt årsrapport og årsregnskab.

Lovgrundlag, politikker

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR bemærker, at tilskudsbeløbet i driftsbudgettet er inklusiv moms. Der i budget 2020 en forventning om en 2% stigning i tilskuddet. Det er aftalt mellem Aktivitetshuset og Lemvig Kommune at Aktivitetshusets tilskud fremskrives med udviklingen i pris og løn niveau udmeldt fra KL, på nuværende tidspunkt kendes den endelige fremskrivning ikke. Den foreløbige fremskrivning viser at tilskuddet kan holdes indenfor budgettet.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At Aktivitetshusets årsrapport tages til efterretning.

Beslutning:

10. april 2019.

Til efterretning.

 

 

1 Budget 2020 Aktivitetshuset (PDF)
2 Årsrapport 2018 (DOC)
3 Årsregnskab 2018 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 13                Orientering fra formanden

                 00.22.04A00-0001

Sagsfremstilling

·         Sæt lup på din landsby.

Beslutning:

10. april 2019.

 

·         Oplæg om ældre- og sundhedsområdet i Rotary.

·         Stafet for livet.

·         Rejsegilde den 3. juni for Regionspsykiatrien Gødstrup.
                  

 

 

1 Stafet for livet (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 14                Meddelelser

                 27.00.00I00-0013

Sagsfremstilling

·         Referat Handicaprådet den 28. marts 2019.

Indstilling

Direktør for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At meddelelsen tages til efterretning.

Beslutning:

10. april 2019.

 

·         Foredrag for frivillige og pårørende, den 6. maj kl. 14.00 – 16.00

 

 

1 Referat Handicaprådet 28. marts 2019 (DOCX)
2 Referat tillæg 1 den 28. marts 2019 (DOCX)
3 Referat tillæg 2 den 28. marts 2019 (DOCX)
4 Foredrag for frivillige og pårørende (PDF)