Dagsordenspunkter

  åbent 1 Årshjul 2019 for sundhedsfremme og forebyggelse
  åbent 2 Kærhuset renovering - frigivelse af budgetmidler
  åbent 3 Dagsværket ombygning - frigivelse af budgetmidler
  åbent 4 Sundhedshus Lemvig - proces for borgerinddragelse
  åbent 5 Strategier på social- og sundhedsområdet - forslag til tidsplaner
  åbent 6 Betaling for ophold på akutpladser
  åbent 7 Høringssvar: Kvalitetsstandard for praktisk bistand 2019
  åbent 8 Meddelelser
  lukket 9 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 1                  Årshjul 2019 for sundhedsfremme og forebyggelse

                 29.09.00G01-0003

Sagsfremstilling

Årshjulet redegør for Sundhedsfremme og Forebyggelses indsatser i 2019, herunder nye indsatser der ønskes prioriteret det kommende år for at fremme de sundhedspolitiske mål.

Sundhedsfremme og Forebyggelsesenheden arbejder på tværs i kommunen, men med særlig ansvar for de borger- og patientrettede tilbud. 

Størstedelen af ressourcerne går til patientrettede tilbud, som er tilbud kommunen er forpligtiget til at tilbyde borgere med behov, eksempelvis trænings- og
mestringsforløb for borgere med kroniske lidelser som KOL, diabetes og hjertesygdomme.

Sundhedsfremme og Forebyggelse varetager i dag blandt andet følgende opgaver: 

·         Forløb for borgere med længerevarende og/eller kronisk sygdomme.

·         Kurser i mindfulness til borgere med eksempelvis kræft, KOL, stress og angst.

·         Kurser og individuelle forløb for borgere der ønsker rygestop.

·         Kurser og individuelle forløb for borgere med vægtproblematikker.

·         Udbyder hjerterehabilitering fase II (overdraget fra Regionen i 2017) i samarbejde med Rehabiliteringsafdelingen.

·         Oplæg og foredrag for forskellige grupper, f.eks. patientforeninger, forældre på skoler og i institutioner, kommunale personale og studerende.

·         Deltagelse i rehabiliteringsteamet i arbejdsmarkedsområdet.

·         Samarbejde med Sundhedsplejen om børn med vægtproblematikker.

·         Skriver projektansøgninger til eksterne puljer.

·         Vedligeholdes af ny hjemmeside www.sundhedsfremme.lemvig.dk

Handleplan 2019

Styrket indsat for pårørende.

Der overvejes en indsats til pårørende, udover det der gøres i dag, i regi af forløbsprogrammerne, hvor de pårørende inviteres med én gang i forløbet. Vi har talt med frivillighedscentret om evt. at gøre det sammen med dem.   

Styrket indsats for at mindske ulighed i sundhed

Udover ovennævnte, har Sundhedsfremme og Forebyggelse planer om at være aktive i den boligsociale helhedsplan i Vest-byen. Her tænkes indsatser ind som Café møder, hvor borgere kan komme forbi til en snak om deres helbred, forståelse af modtaget information fra sundhedsvæsnet m.m.

Sundhedsprofilen indikerer ligeledes, at det statistisk vil give mening, at have en sundhedsindsats i syd-området af Lemvig Kommune.  Vi har erfaring med, at borgerne ikke kommer til os, hvorfor det kunne være en idé f.eks. at være mere mobile, eller at lave en sundhedsfremme satellit i Bøvlingbjerg. Det forventes at kunne holdes indenfor nuværende ressourcer, der flyttes lidt rundt på, hvor indsatserne bliver placeret.

Styrket Rygestopindsats  

Rygning er den risikofaktor, som bidrager mest til sygdomsbyrden og til den sociale ulighed i sundhed. For at fremme målet om at færre børn/unge begynder at ryge, vil Sundhedsfremme og Forebyggelse i samarbejde med børneområdet, arbejde på en udvidet indsats på kommunens skoler og uddannelsesinstitutioner. Indsatsen forventes at kunne holdes inden for enhedens nuværende ressourcer til oplysning og undervisning. 

Mental sundhed

Sundhedsfremme vil begynde udarbejdelse af et tiltag sammen med jobcentret til borgere, der er sygemeldt med stress. Der skal i 2019 fortsat være en styrket indsats overfor borgere med psykisk sygdom, herunder forebyggelse af langtidssygemeldinger, som Sundhedsfremme og Forebyggelse, Jobcenter og Handicap & Psykiatri arbejder sammen om.

Styrket indsat mellem sundhedsområdet og frivillighedsområdet

I samarbejde med frivillighedsområdet i Lemvig vil Sundhedsfremme og Forebyggelse arbejde med at uddanne trivselspiloter. Det har ikke kunne lade sige gøre at få uddannet trivselspiloter i 2018, men der arbejdes videre med projektet i 2019.

Sundhedsfremmekoordinator deltager i sagens behandling.

Lovgrundlag, politikker

Sundhedsloven juni 2015, Sundhedsaftalerne 2015 – 2018, I overensstemmelse
med målsætningerne i Sundhedspolitik 2015 -2019 for Lemvig Kommune. 

Økonomiske konsekvenser

De beskrevne forslag forventes at kunne holdes inden for budgettet.

Økonomi & HR har ingen yderligere bemærkninger, da det forventes at indsatserne holdes inden for området ved hjælp af de nævnte prioriteringer.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At årshjul for Sundhedsfremme og Forebyggelse 2019 godkendes.

Beslutning:

6. februar 2019.

Godkendt.

Susanne Buch deltog ikke i sagens behandling.

 

1 Årshjul 2019 sundhedsfremme og forebyggelse (XLS)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 2                  Kærhuset om- og tilbygning - frigivelse af budgetmidler

                 82.20.04P20-0028

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget blev der på anlægsbudgettet afsat 1.940.000 kr. i 2019 til om- og tilbygning af administrationsfløjen på Kærhuset.

Med baggrund i Kommunalbestyrelsens beslutning sender Kommunale Ejendomme indstilling til det videre forløb.

I henhold til procesplanen for større byggeopgaver (over 2 mio. kr.) udarbejdes organisationsplan, og det foreslås, at styregruppen består af: Direktør Pia Ulv Helleland, økonomimedarbejder Robert Kragh Overgaard, Økonomi & HR og Lars Sandholm, Kommunale Ejendomme.

Desuden foreslås det, at byggeudvalget består af: Centerleder Tanja Guldhammer, Totalrådgiver og Lars Sandholm. Centerlederen sørger for supplerende deltagelse fra relevante medarbejdere, herunder sikkerheds- og arbejdsmiljørepræsentanter.

I byggemøder deltager: Centerleder og Lars Sandholm.

Kommunale Ejendomme anbefaler, at der indgås kontrakt om totalrådgivning på opgaven med Arkitektfirmaet Vilsbøll og Poulsen A/S, som tidligere har udarbejdet et skitseforslag på sagen.

Projektet udbydes i indbudt licitation.

Afdelingsleder for Kommunale Ejendomme og afdelingsleder for Kærhuset deltager i sagens behandling.

Lovgrundlag, politikker

Procesplan for større byggeopgaver.
Organisering af bygge- og anlægsprojekter, retningslinjer for Lemvig Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At ovenstående procesplan følges.

·         At valg af rådgiver godkendes.

·         At bevillingen på 1.940.000 frigives.

·         At Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked bemyndiges til at godkende licitationsresultatet såfremt det er inden for den afsatte ramme.

Beslutning:

6. februar 2019.
Anbefales.

Susanne Buch deltog ikke i sagens behandling.

 

1 Procesplan for større byggeopgaver (PDF)
2 Skitseplan (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 3                  Dagsværket ombygning - frigivelse af budgetmidler

                 82.20.04P20-0027

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget blev der på anlægsbudgettet afsat 300.000 kr. i 2019 til renovering af værksted og indkøb af nye møbler.

Det foreslås at Kommunale Ejendomme i samarbejde med Dag- og Døgncenter Lemvig forestår renovering og indkøb af møbler.

Afdelingsleder for Kommunale Ejendomme deltager i sagens behandling.

Lovgrundlag, politikker

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At budgetmidler til renovering af Dagsværket frigives.

Beslutning:

6. februar 2019.
Anbefales.

Susanne Buch deltog ikke i sagens behandling.

 

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 4                  Sundhedshus Lemvig - model for borgerinddragelse

                 29.09.00G01-0015

 

Resumé

I forbindelse med udvikling af Sundhedshus Lemvig, har Region Midtjylland indgået aftale med Borgerdesign om at gennemføre en proces for borgerinddragelse i Lemvig Kommune. Forslag til proces fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Model for borgerinddragelse

Region Midtjylland har ønsket at udviklingsprocessen om Lemvig Sundhedshus med afsæt i en borgerinddragelsesproces. På den baggrund har Borgerdesign udarbejdet følgende forslag til en model for borgerinddragelse.

Modellen består af tre trin:

1.    Indledende samtalesaloner med udvalgte målgrupper i Lemvig Kommune samt kommunale og regionale politikere. Der forventes at deltage omkring 15 borger i hver salon. Afholdes primo/medio marts 2019. Datoer fastlægges snarest.

2.    Et borgermøde med deltagelse af borgere, sundhedsprofessionelle, administrative medarbejdere, strategiske ledere samt politikere fra Lemvig Kommune og Region Midtjylland. Afholdes 30. april 2019.

3.    Opfølgende samtaler i to grupper med udvalgte borgere og sundhedsprofessionelle. Grupperne prioriterer hvad de ser som de vigtigste input at bringe med videre ind i den strategiske beslutningsproces vedrørende aktiviteter i sundhedshuset og sundhedshusets møde med borgerne.

Vision og indsatsområder for Lemvig Sundhedshus skal politisk godkendes i Region Midtjylland og Lemvig Kommune. 

Forslag til modellen er vedhæftet som bilag.

Processen bygger på de kompetencer Borgerdesign har opbygget. Borgerdesign er et fælles regionalt/kommunalt projekt, som arbejder for, at borgere som erfaringseksperter kan inspirere til fælles ledelse på tværs af sektorer. Målet er et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen - som også hænger sammen for borgerne. Borgerdesign arbejder på tværs af sektorer og hører hjemme i sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland. Borgerdesign ejes aktuelt af Region Midtjylland og Aarhus, Skive, Viborg og Silkeborg kommuner.

Modellen er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Lemvig Kommune på bestilling af Region Midtjylland.

Følgeforskning i forbindelse med den borgerinddragende proces

Udvalget for Nære Sundhedstilbuds i Regions Midtjylland har ønsket, at der bliver set på mulighederne for følgeforskning af borgerinddragelse. På den baggrund undersøges mulighederne for at tilknytte følgeforskning til den borgerinddragende proces i Lemvig. Der arbejdes på at indgå en aftale med VIA University College.

Der arbejdes i første omgang på at tilknytte følgeforskning, således at det er muligt at få viden om, hvordan processen har bidraget til, at borgerne oplever sig inddraget, og hvordan borgerinddragelsesprocessen får indflydelse på etableringen af Lemvig Sundhedshus. Det kan overvejes, om der senere skal udarbejdes en evaluering af borgerinddragelsesprocessen, der kan svare på, om den konkrete inddragelsesproces har opfyldt de mål, der eventuelt opstilles for borgerinddragelsen.

Regionen har formuleret udkast til en række forskningsspørgsmål, som der vil blive arbejdet videre med i samarbejde med den forsker, der skal følge processen.

Forslag til forskningsspørgsmål:

·         Oplevede borgerne, at de blev inddraget – og hvilke elementer bidragede til, at borgerne følte sig inddraget eller det modsatte?

·         Hvordan har den borgerinddragende proces haft betydning for etablering og udvikling af Lemvig Sundhedshus?

·         Hvordan har den borgerinddragende proces haft betydning for borgerdrevne initiativer i Lemvig Kommune?

Da det på nuværende tidspunkt ikke er endeligt afklaret, hvem der vil forestå følgeforskningen, er der endnu ikke klarhed over, hvornår det kan forventes, at regionen modtager afrapportering.

Følgeforskningen vil blive finansieret af pulje til udvikling af nære sundhedstilbud, og budgettet forventes at ligge på omkring 250.000 kr. til aflønning af forskere.

Lovgrundlag, politikker

Lemvig Kommunes budget 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt.

Økonomi & HR har ingen bemærkninger, da der på nuværende tidspunkt ikke er økonomiske konsekvenser for Lemvig Kommune.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalg.

Indstilling

Direktøren Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At model for borgerinddragelsesproces godkendes

·         At foreløbige forskningsspørgsmål til følgeforskning i forbindelse med borgerinddragelsesproces godkendes.

Beslutning:

6. februar 2019.

Anbefalet.

Susanne Buch og Tina Boel van Ingen deltog ikke i sagens behandling.                        

 

1 Forslag til proces - Borgerinddragelse (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 5                  Strategier på social- og sundhedsområdet - forslag til tidsplaner

                 00.01.00P16-0001

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. november 2018 en ny vision og tre tværgående politikker for Lemvig Kommune. I forlængelse af politikkerne skal der udarbejdes en række nye strategier af de politiske fagudvalg.

Udvalget godkendte den 9. januar 2019 en overordnet plan for proces og inddragelse. Vedlagt punktet findes forslag til tidsplaner for udarbejdelsen af:

·         Ældre- og værdighedsstrategi

·         Handicap- og psykiatristrategi

·         Sundhedsfremme og forebyggelsesstrategi

·         Frivillighed- og civilsamfundsstrategi

Tidsplan for Teknologi- og digitaliseringsstrategien er under udarbejdelse og fremlægges til godkendelse på udvalgsmødet 20. februar 2019.

Lovgrundlag, politikker

Vision og politikker for Lemvig Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle udgifter til workshops og møder afholdes inden for områderne.

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At tidsplan for ældre- og værdighedsstrategien godkendes.

·         At tidsplan for handicap- og psykiatristrategien godkendes.

·         At tidsplan for sundhedsfremme og forebyggelsesstrategien godkendes.

·         At tidsplan for frivillighed- og civilsamfundsstrategien godkendes.

Beslutning:

6. februar 2019.

Godkendt.

Susanne Buch og Tina Boel van Ingen deltog ikke i sagens behandling.

 

1 Tidsplan: Handicap- og Psykiatri (PDF)
2 Tidsplan: Frivillighed og civilsamfund (DOCX)
3 Tidsplan: Sundhedsfremme og forebyggelse (DOCX)
4 Tidsplan: Ældre og værdighed (DOCX)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 6                  Betaling for ophold på akutpladser

                 29.09.08P21-0001

 

Resumé

Kammeradvokaten har fastslået, at der ikke er hjemmel til opkrævning af betaling for kost, linned m.v. i forbindelse med ophold på kommunale akutstuer.

På denne baggrund indstilles det, at der ikke opkræves betaling for ophold på kommunens akutstuer.

Sagsfremstilling

Sundhedsministeriet har rejst spørgsmål over for Kammeradvokaten om kommunernes hjemmel til at opkræve betaling for kost, linned med videre for ophold på akutpladser i kommunerne.

Kammeradvokaten udsendte medio november 2018 Notat om egenbetaling ved ophold på de kommunale akutpladser.

Heri fastslår Kammeradvokaten, at der ikke er lovhjemmel til at opkræve betaling for ophold på kommunale akutpladser.
Der er dog nogen usikkerhed forbundet med tidspunkt for ikrafttræden.

I Lemvig Kommune er det kutyme, at der betales for ophold på gæstestuer, idet der opkræves en betaling for kosten, fastsat af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen for det kommende år. For 2019 er prisen per døgn 112 kr. Der opkræves endvidere betaling med 15 kr. pr. vask på Tryghedshotellet for vask af personligt tøj.

Der er på Tryghedshotellet en blanding af begrundelser for ophold: kompleks sygepleje, korttidsophold, vurderingsophold, overgangsophold og terminal pleje.
Antal dage for 4. kvartal i 2018 på Tryghedshotellet på grund af kompleks sygepleje er opgjort til 709.

I denne sammenhæng bør borgere med ophold på Tryghedshotellet, hvor opholdet hører under Sundhedslovens § 138, kompleks sygepleje ikke opkræves for udgifter for opholdet.

Lovgrundlag, politikker

Sundhedsloven § 138 og Kammeradvokatens notat om egenbetaling for ophold på de kommunale akutpladser.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være en mindre indtægt i forbindelse med manglende egenbetaling på akutstuerne på Tryghedshotellet.

Økonomi & HR bemærker at den manglende egenbetaling for mad vil påvirke Lemvig Centralkøkkenet, som dermed kan have svære ved at opnå den budgetterede indtægt. Baseret på 4. kvartal 2018, vil det i 2019 betyde en manglende indtægt på ca. 317.000 kr.

Andre konsekvenser

Det forudses, at forskellen i betalingsbetingelser i forbindelse med ophold på Tryghedshotellet kan give anledning til en del spørgsmål og drøftelser.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At der ikke opkræves egenbetaling for ophold på Tryghedshotellet, når begrundelsen er kompleks sygepleje med virkning fra 1. januar 2019.

·         At sagen om betaling for ophold på akutpladser sendes til orientering i Ældrerådet.

Beslutning:

6. februar 2019.

Godkendt.

Susanne Buch og Tina Boel van Ingen deltog ikke i sagens behandling.

 

1 Kammeradvokatens notat om egenbetaling ved ophold på kommunale akutpladser (PDF)
2 Oversigt over midlertidige pladser i Lemvig Kommune (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 7                  Kvalitetsstandard for praktisk bistand 2019

                 16.00.00P23-0001

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden for praktisk bistand skal én gang årligt vedtages af Kommunalbestyrelsen, i Lemvig Kommune ved Social- og Sundhedsudvalget.

Kvalitetsstandarden rummer områderne i Lov om Social Service §§ 83, 83a samt 84. Herunder:

·         Personlig hjælp og pleje

·         Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet

·         Madservice

·         Rehabiliteringsforløb

·         Aflastning eller afløsning til pårørende

Der er siden vedtagelse af sidste kvalitetsstandard foretaget ændringer i bekendtgørelserne på området, som har haft afgørende betydning for principafgørelser på området, og hvor Lemvig Kommune har mulighed for at ændre praksis.

 

Nedenfor beskrives tre områder hvor principafgørelserne giver mulighed for tilpasning i Lemvig Kommunes kvalitetsstandard for praktisk bistand 2019.

Principafgørelse – sædvanligt indbo

Ifølge Ankestyrelsens principafgørelse 32-16 om forbrugsgoder, indgår følgende maskiner i forståelsen af sædvanligt indbo: Vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tørretumblere, mikrobølgeovne, almindelige køkkenmaskiner og robotstøvsugere.

Det betyder, at de nævnte maskiner betragtes som almindeligt indbo, som kan forventes at findes i hjemmene og dermed indgå i afgørelser om praktisk bistand.

Ifølge Ankestyrelsens principafgørelse 83-12 om praktisk hjælp, er kommunen berettiget til at give afslag på fortsat praktisk hjælp, hvis borgeren kan benytte mindre belastende arbejdsstillinger, opdele opgaverne eller gøre brug af andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler.

Der er udarbejdet en VelfærdsTeknologisk vurdering (VTV) for øget brug af robotstøvsugere, (bord)opvaskemaskiner, og mikrobølgeovne i hjemmeplejen. Vurderingen viser overordnet, at der i et økonomisk perspektiv er et rationale at hente ud fra en forventning om, at en øget brug af maskinerne helt eller delvist, vil kunne erstatte fysiske besøg som i dag leveres af hjemmeplejen. I medarbejderperspektiv forventes en øget brug af maskinerne at forbedre arbejdsmiljøet. Gentagende manuelle arbejdsopgaver automatiseres, hvilket kan have en positiv effekt på arbejds- og nedslidningsskader. I borgerperspektiv vil ændringen i kvalitetsstandarden kunne opleves som en serviceforringelse. For nogen borgere vil muligheden for at kunne støvsuge dagligt og/eller muligheden for selv at kunne klare flere dagligdags opgaver, kunne opleves som øget livskvalitet. VTV’en er vedhæftet sagen.

Principafgørelse - indkøbsordning

Ifølge Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om indkøbsordning, kan en kommune i kvalitetsstandarden fastsætte, at borgere, som er i stand til at benytte tekniske redskaber, som fx online supermarked eller telefonisk varebestilling, ikke kan modtage indkøbsordning. Hvis borgeren selv kan varetage opgaven og dermed er selvhjulpen, er borgeren ikke berettiget til at modtage praktisk hjælp.

Serviceniveauet, som det er beskrevet i kvalitetsstandarden, skal fraviges, hvis borgerens behov nødvendiggør det. Kommunen skal altid foretage en konkret vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp til indkøb. Det vil sige, at kommunen skal vurdere, om borgeren er i stand til at benytte de tekniske redskaber. Kommunen skal sørge for, at borgere, der ikke selv kan foretage indkøb, får bevilget den nødvendige praktiske hjælp til varetagelse af opgaven, herunder indkøbsordning.

Hvis borgeren ikke er omfattet af personkredsen for praktisk hjælp, da borgeren selvstændigt kan bestille varer telefonisk eller via online supermarkeder, er kommunen ikke forpligtet til at betale for udbringning af varer bestilt telefonisk eller via online supermarkeder.

Disse ændringer vil på længere sigt medføre, at der udmåles mindre tid til opgaver. Fremtiden vil vise, hvor stort rationale, der er at hente. Når kvalitetsstandarden træder i kraft, vil alle visitationer være omfattet af standardens bestemmelser.

Principafgørelse – hjemmehjælp, hovedrengøring og omfattende oprydning

Ifølge Ankestyrelsens principafgørelse 31-18 om hjemmehjælp, hovedrengøring og omfattende oprydning, er kommunen forpligtet til at bevilge hjælp til tilbagevendende huslige pligter, der normalt udføres i forbindelse med opretholdelsen af hjemmet f.eks. oprydning, tøjvask, indkøb og rengøring. Den praktiske hjælp kan omfatte hjælp til større oprydningsopgaver og hovedrengøring, som kun skal ske få gange om året. Det kan være i forbindelse med vask af skabe, paneler eller dørkarme, vask eller afkalkning af fliser i badeværelse, afrimning af fryser mv. Kvalitetsstandarden må ikke udelukke muligheden for at bevilge hjælp til omfattende oprydning eller hovedrengøring. Det gælder ikke reparationsarbejder, rengøring eller oprydning efter ikke nødvendige husdyr og hvis arbejdet er sikkerheds- eller sundhedsskadeligt.

I Lemvig Kommune vil der kunne bevilges hjælp til omfattende oprydning og hovedrengøring i ganske specielle tilfælde efter en individuel konkret vurdering.

Disse ændringer vil på længere sigt medføre, at der udmåles tid til disse opgaver. Fremtiden vil vise, hvor store udgifter det vil medføre.

Sagen er vedhæftet to bilag med kvalitetsstandarden. Det ene bilag indeholder forslag til Kvalitetsstand for praktisk bistand 2019, det andet bilag synliggør hvilke ændringer i kvalitetsstandarden der stilles forslag om med kommentarer.

Lovgrundlag, politikker

Serviceloven §§ 83 og 84.

Ankestyrelsens principafgørelse 32-16 om forbrugsgoder – sædvanligt indbo - vaskemaskiner – opvaskemaskiner – tørretumblere – mikrobølgeovne – almindelige køkkenmaskiner – robotstøvsugere.

Ankestyrelsens principafgørelse 83-12 om praktisk hjælp – rengøring - teknologiske hjælpemidler – robotstøvsuger – kvalitetsstandarder

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp – kvalitetsstandard - indkøbsordning – rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 31-18 om hjemmehjælp – hovedrengøring - omfattende oprydning.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er svære at estimere, idet nogle af afgørelserne forventer at bevirke mindreforbrug, hvor andre vil bevirke meromkostninger.

Økonomi & HR kan ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om konkrete økonomiske konsekvenser, det skyldes usikkerheden omkring de reelle konsekvenser som ændringerne vil have. Det forudsættes at ændringerne kan holdes inden for eksisterende budget. Der vil blive fulgt op på udviklingen i 2019.

Andre konsekvenser

Der udarbejdes plan for formidling af ny standard ad forskellige kanaler.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At kvalitetsstandard for praktisk bistand drøftes.

·         At kvalitetsstandard for praktisk bistand sendes til høring i Ældrerådet med høringsfrist ultimo januar 2019.

·         At kvalitetsstandard for praktisk bistand sendes til høring i Handicaprådet med høringsfrist ultimo januar 2019.

Social- og Sundhedsudvalget har den 12. december 2018 drøftet sagen og sender den i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Supplerende sagsfremstilling

Ældrerådet er indkommet med høringssvar til sagen. Ældrerådet hæfter sig specielt ved, at det bliver betragtet som almindeligt indbo med de andre givne hjælpemidler. Ældrerådet mener ikke, at robotstøvsugeren kan betragtes som almindeligt indbo. Mange brugere har indrettet deres hjem, som gør det vanskeligt at bruge robotstøvsugeren. Oprydning inden støvsugning vil blive problematisk for en del borgere.
Der er bekymring i forhold til den økonomiske formåen for en del borgere. Ældrerådet frygter, at der opstår utilsigtet ensomhed.

Handicaprådet er ikke indkommet med høringssvar til sagen.

Beslutning:

6. februar 2019.

For indstillingen stemte: Gunnar Lisby Kjær, Troels Skovmose, Martha Vrist og Karl Balleby Jensen.

Imod indstillingen stemte: Lone Pilgaard Sørensen.

Susanne Buch og Tina Boel van Ingen deltog ikke i sagens behandling.

 

1 Forslag til Kvalitetsstandard for praktisk bistand 2019 med angivelse af forslag til ændringer og kommentarer (DOCX)
2 Forslag til Kvalitetsstandard for praktisk bistand 2019 (PDF)
3 VTV - Robotstøvsuger, opvaskemaskine og mikrobølgeovn (PDF)
4 Høringssvar fra Ældrerådets - Kvalitetsstandard for praktisk bistand 2019 (DOCX)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 8                  Meddelelser

                 27.00.00I00-0013

Sagsfremstilling

·         KL Social- og Sundhedspolitiske Forum 2019 den 9. og 10. maj 2019. Der åbnes for tilmelding den 28. februar 2019.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At meddelelsen tages til efterretning.

Beslutning:

6. februar 2019.

Alle deltager i KL Social- og Sundhedspolitiske Forum.

·         Ny sundhedschef.

·         Ældrerådet har besøgt Centralkøkkenet.

·         Visitation til psykiatripladserne i Nordvest.

·         Kommunikation mellem borger og myndighed.

Susanne Buch og Tina Boel van Ingen deltog ikke i sagens behandling.

 

Til indholdsfortegnelse

 

9. Lukket punkt.