Dagsordenspunkter

  åbent 1 Regnskab 2018 for Social- og Sundhedsudvalget
  åbent 2 Værdighedspolitik ny bekendtgørelse - Fokusområde ensomhed
  åbent 3 Værdighedspolitik - status på indsatser
  åbent 4 Sundhedsaftalen 2019-2023 - Høring
  åbent 5 Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt vedr. Labyrinten
  åbent 6 Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt vedr. Kærhuset
  åbent 7 Status på projekt - Bedre integration af flygtningekvinder på arbejdsmarkedet
  åbent 8 Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom
  åbent 9 Meddelelser 

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 1                  Regnskab 2018 for Social- og Sundhedsudvalget

                 00.32.10P19-0010

 

Resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen sendes det overordnede overblik over regnskab 2018 for Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser regnskabet for 2018 for Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget

 

Hele 1.000 kr.

Regnskab 2018

(1)

Opr. budget 2018

(2)

Afvigelse

 

(2-1)

Pct afvigelse

Sociale ydelser i øvrigt

760

1.064

304

28,57

Handicap og Psykiatri

107.815

105.903

-1.912

-1,81

Ældre og Omsorg

179.490

183.827

4.337

2,36

Sundhed

107.824

114.023

6.199

5,44

Social- og Sundhedsudvalget i alt

395.889

404.817

8.928

2,21

+ = indtægter/overskud, - = udgift/underskud

Social- og Sundhedsudvalget har et samlet mindre forbrug på 8,928 mio. kr. svarende til 2,21 % af det oprindelige budget for 2018.

Afvigelser på politikområdet Sociale ydelser i øvrigt i mio. kr.

Serviceudgifter

-0,1

Frivilligt socialt arbejde §18

-0,1

Udenfor servicerammen

0,4

Merudgift, nedsat funktion voksne (§100)

0,4

I alt

0,3

§100 området viser et mindre forbrug på 357.000 kr., som følge af en engangsindtægt vedr. bedragerisag, der har påvirket årets resultat meget positiv. Der har derudover været et forsat fald i aktiviteten.

Afvigelser på politikområdet Handicap og Psykiatri i mio. kr.

Serviceudgifter

-2,7

Køb/salg af tilbud

7,5

Aftaleenheder (samlet)

-9,5

Forsorgshjem, krisecenter og misbrug behandling

-1,6

Elever

0,9

Udenfor servicerammen

0,8

Statsrefusioner (den centrale refusionsordning)

0,8

I alt

-1,9

Der er et mindreforbrug på køb/salg af tilbud på 7,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette skyldes hovedsagelig budgetregulering i løbet af året til aftaleenhederne. Tilsvarende skyldes merforbruget på de samlede aftaleenheder, at de løbende belægningsreguleringer ikke indgår i det oprindelige budget.

 

Der er et merforbrug på forsorgshjem, krisecenter og misbrugsbehandling på 1,6 kr. Det skyldes øget aktivitet på misbrugsbehandlingen, som viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. og et merforbrug på det kalkulatoriske område hvor forsorgshjem/krisecentre på 1,1 mio. kr.

Elevpuljen er kalkulatorisk og udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., der skyldes færre SOSU-elever og pædagogstuderende.

Der har været flere indtægter fra den centrale refusionsordning på 0,2 kr., som skyldes, at det har været muligt at hjemtage mere refusion, end budgetteret på dyre enkeltsager.

Afvigelser på politikområdet Ældre og Omsorg i mio. kr.

Serviceudgifter

3,3

Elever

4,6

Demografipuljen

5,7

Praktisk bistand inkl. private leverandører

-1,8

Hjælpemidler

-2,4

Rådgivning og Hjælpemidler

-0,2

Aftaleenheder (samlet)

-1,5

Køb/salg af tilbud

-0,4

Projekter

-0,5

Plejevederlag

-0,2

Udenfor servicerammen

1,0

Statsrefusioner (den centrale refusionsordning)

1,0

I alt

4,3

For de kalkulatoriske områder udviser Elevpuljen et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., der skyldes færre SOSU- elever og assistenter, samt voksen elever. Puljen er løbende blevet reguleret i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2018. Rådgivning og Hjælpemidler har et merforbrug på 0,2 mio. kr., på grund af etablering af hjælpemiddelsdepot.

Demografipuljen samt demografi til komplekse borgere på 5,7 kr. er i løbet af året blevet omplaceret og dækker merforbruget på Praktisk bistand og hjælpemidler. På Hjælpemiddelsområdet er merforbruget på 2,2 mio. kr. og skyldes øget aktivitet på bil- og kørestolsområdet.

Afvigelser på politikområdet Sundhed i mio. kr.

Serviceudgifter

1,1

Aftaleenheder (samlet)

0,2

Vederlagsfri behandling, fysioterapeut

0,0

Rehabiliteringsindsats samt sundhedshus

1,1

Hospice

-0,1

Udenfor servicerammen

5,1

Aktivitetsbestemt medfinansiering

5,1

I alt

6,2

 

Aftaleenhederne udviser samlet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som består af mindreforbrug på Tandplejen som følge af samarbejdet med Holstebro og merforbrug på Døgnrehabiliteringen.

Rehabiliteringsindsats og midlerne til sundhedsfremme flytning til sundhedshuset er ikke igangsat endnu og afventer nærmere proces.

For aktivitetsbestemt medfinansiering er der et mindre forbrug på 5,1 mio. kr. Efterreguleringen for aftaleloftet er ikke modtaget inden regnskabsårets udløb.

Lovgrundlag, politikker

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR bemærker, at den tidlige behandling af regnskabet i udvalget kan betyde, at der efterfølgende kan komme ændringer til det fremlagte.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At der orienteres om Regnskab 2018 for Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning:

20. februar 2019.

Til efterretning.

 

 

1 VS: Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2017 – Lemvig Kommune (SM Id nr.: 672020) (MSG)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 2                  Værdighedspolitik ny bekendtgørelse - Fokusområde ensomhed

                 00.01.00P22-0040

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen har siden den 1. marts 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. De nærmere regler om Kommunalbestyrelsens forpligtelser i forhold til værdighedspolitikkerne er reguleret i Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen. Her fastsættes blandt andet de emner, som Kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i deres værdighedspolitikker.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den gældende værdighedspolitik for Lemvig Kommune 20. december 2018.

Sagsfremstilling

Partierne bag finanslovsaftalen for 2019 ønsker at styrke kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre. Som led i finanslovsaftalen indføres en forpligtelse for Kommunalbestyrelsen til i værdighedspolitikken at beskrive, hvorledes kommunens ældrepleje kan understøtte bekæmpelse af ensomhed. Som følge heraf er bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen ændret per 30. januar 2019, således at ”bekæmpelse af ensomhed” fremover indgår som et af de fokusområder, som Kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i værdighedspolitikken.

Fra 1. februar 2019 skal værdighedspolitikken således som minimum beskrive, hvordan ældreplejen kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og
omsorgen af den enkelte ældre:

1) Livskvalitet

2) Selvbestemmelse

3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

4) Mad og ernæring

5) En værdig død

6) Pårørende

7) Bekæmpelse af ensomhed

Der er i Lemvig Kommune netop igangsat en proces for udarbejdelse af nye strategier, herunder en ældre- og værdighedsstrategi. Der stilles forslag om at udfoldelsen af fokusområdet ”bekæmpelse af ensomhed” sker i forbindelse med strategiarbejdet. Herunder blandt andet en afdækning af snitfladerne i opgavefordelingen mellem det offentlige og civilsamfundet.

Lovgrundlag, politikker

Bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2018 om værdighedspolitikker for
ældreplejen.

Økonomiske konsekvenser

Der er med finansloven for 2019 afsat 100 mio. kr. årligt til at styrke kommunernes indsatser til bekæmpelse af ensomhed m.v. blandt ældre. Midlerne udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet. Det anbefales, at midlerne søges op til prioritering på ældreområdet i forlængelse af strategiarbejdet, når det er afklaret hvilke konkrete indsatser der ønskes iværksat.

Økonomi & HR bemærker, at Lemvig Kommunes andel af tilskuddet ikke kendes på nuværende tidspunkt. Det forventes at der kommer flere informationer omkring fordelingen senere på året.

Økonomi & HR oplyser, at Ældreministeriet bruger en anden fordelingsnøgle end Lov- og Cirkulæreprogrammet. På nuværende tidspunkt er der usikkerhed om, hvilken fordelingsnøgle der bruges og hvad den er. Baseret på tidligere års fordelingsnøgler vil Lemvig Kommunes tilskud være et sted mellem 300.000 – 500.000 kr. Det fremgår af finansloven at tilskuddet gives i perioden 2019 til 2022.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At forslag om at behandle fokusområdet bekæmpelse af ensomhed i forbindelse med udarbejdelsen af ny strategi for ældre- og værdighed godkendes.

Beslutning:

20. februar 2019.

Godkendt.

 

1 Orienteringsbrev om ny bekendtgørelse (PDF)
2 Bekendtgørelse vedrørende værdighedspolitikker for ældreplejen (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 3                  Værdighedspolitik - status på indsatser

                 00.01.00P22-0040

 

Resumé

Lemvig Kommune modtager i perioden 2016-2019 tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet til en mere værdig ældrepleje (værdighedsmilliarden). Tilskuddet er på godt 4,7 mio. kr. årligt. Fra 2020 tilgår midlerne Lemvig Kommune via det generelle bloktilskud. Kommunen er forpligtet til at udarbejde en politik for værdighed i ældreplejen samt en årlig redegørelse i projektperioden for udmøntning af midlerne.

I sagsfremstillingen gives en status på arbejdet med værdighedspolitikken i Lemvig Kommune.

Sagsfremstilling

Det er et lovkrav at værdighedspolitikken som minimum behandler syv nationale fokusområder. Fokusområderne er:

·         Livskvalitet

·         Selvbestemmelse

·         Kvalitet/tværfaglighed og sammenhæng i plejen

·         Mad og ernæring

·         Værdig død

·         Pårørende

·         Bekæmpelse af ensomhed

Fokusområdet vedrørende bekæmpelse af ensomhed er netop tilføjet med en lovændring i januar 2019. Fokusområdet er derfor endnu ikke indarbejdet i Lemvig Kommunes værdighedspolitik, men emnet forventes behandlet i forbindelse med processen frem mod en ny strategi for ældre- og værdighed.

Vedhæftet findes en status for indsatser under værdighedspolitikken.

Fokus i indsatser 2019

2019 er sidste år i en projektperiode, hvor der har været igangsat og afprøvet en lang række indsatser og tiltag. En del indsatser er med Lemvig Kommunes budget 2019 blevet tildelt budgetmidler, så de kan videreføres efter projektperiodens ophør. Et gennemgående fokus i arbejdet med indsatser i 2019 bliver derfor at sikre overgang fra projekt til driftsorganisering.

Indsatser vil blive evalueret løbende gennem året.

Lovgrundlag, politikker

Bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2018 om værdighedspolitikker for ældreplejen.

Økonomiske konsekvenser

Af tilskud fra pulje til mere værdig ældrepleje 2018 er der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. som søges overført til budgetår 2019. Med et tilskud fra puljen i 2019 på 4,7 mio. forventes et samlet budget til en mere værdig ældrepleje i 2019 på 7,4 mio. kr.

Mindreforbruget i 2018 skyldes primært overførte midler tilbage fra 2016 hvor projektet startede op i 3. kvartal, men tilskud var for et fuldt år. Yderligere begrundes mindreforbruget med, at Lemvig Kommune i 2017-2018 har modtaget godt 1,37 mio. årligt i tilskud fra pulje til klippekort til beboere på plejehjem. Tilskuddet fra klippekortspulje er i 2017-2018 benyttet til en ekstra time om ugen til beboere i plejeboliger. Indsatsen fortsætter i 2019 med finansiering under værdighedspolitikken.

Økonomi & HR har ingen yderligere bemærkninger, da indsatserne afholdes indenfor de tildelte midler. Det er dog med en forudsætning om at ikke forbrugte midler i 2018 vedr. Værdighedspolitikken overføres til 2019. Hvis midlerne ikke overføres, skal de tilbagebetales til staten.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At der orienteres om status på værdighedspolitikken.

Beslutning:

20. februar 2019.

Drøftet.

 

1 Status på værdighedspolitikken februar 2019 (DOCX)
2 Milepælsplan - Godt Hverdagsliv 2019 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 4                  Sundhedsaftalen 2019-2023 - Høring

                 29.30.08P27-0008

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har udarbejdet forslag til ny sundhedsaftale gældende for perioden 2019-2023. Oplægget sendes til høring med frist for høringssvar 1. marts 2019.

Sundhedsaftalen er en overordnet politisk aftale med fælles visioner, indsatsområder, målsætninger og bærende principper for samarbejdet. Den danner ramme for konkrete samarbejdsaftaler, der løbende vil blive udarbejdet i sundhedsaftaleperioden. Samarbejdsaftalerne skal altid godkendes i regions- og byråd, inden de kommer ud at virke.

Sundhedskoordinationsudvalget vil med udgangspunkt i bidragene fra høringsrunden behandle forslag til endelig sundhedsaftale i april 2019. Sundhedsaftalen vil herefter blive sendt til endelig behandling i region og kommuner i maj-juni 2019.

Sundhedsaftalen træder i kraft 1. juli 2019.

Høringsmaterialet er sendt til kommentering i den kommunale organisation. Forslag til høringssvar fremlægges på mødet.

Lovgrundlag, politikker

Sundhedsloven § 204, stk. 5, og § 205, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR kan ikke vurdere de økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen på nuværende tidspunkt.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af.

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At udvalget tager stilling til om der skal gives høringssvar.

·         At høringssvar til sundhedsaftalen drøftes.

Beslutning:

20. februar 2019.

Der udarbejdes høringssvar.

 

1 Sundhedsaftalen 2019-2023 - Høringsversion (PDF)
2 Sundhedsaftalen 2019-2023 - Høringsbrev (PDF)
3 Sundhedsaftalen - Høringsparter (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 5                  Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt vedr. Labyrinten

                 27.12.16A00-0001

 

Resumé

Socialtilsynets status for godkendelse: Godkendt.                                                                   Den gennemsnitlige score på skala fra 1 til 5, udgør 4,1.

                      Sagsfremstilling

Lemvig Kommune har den 28. januar 2019 modtaget tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt vedr. anmeldt driftsorienteret tilsyn på Labyrinten.

Lov om Socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar 2014, hvorefter tilsynet med hovedparten af pladserne i landets botilbud efter serviceloven overgik til èn tilsynskommune i hver af landets 5 regioner. I Region Midtjylland blev Silkeborg Kommune udpeget som tilsynskommune, benævnt Socialtilsyn Midt.

Tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Midt indeholder Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse ifølge Lov om Socialtilsyn.

Tilsynsrapporterne er bygget op omkring Kvalitetsmodellen, som er et dialogbaseret redskab, som skal give et målrettet og systematisk udgangspunkt for Socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen indeholder 7 temaer, som tilbuddene måles efter ud fra en skala på 1-5. Scoren på skalaen fordeles som følger på de 7 temaer:

·         Uddannelse og beskæftigelse: 4,5

·         Selvstændighed og relationer: 4,7

·         Kompetencer: 4,0

·         Fysiske rammer: 4,7

·         Målgruppe, metoder og resultater: 4,3

·         Sundhed og trivsel: 3,2

·         Organisation og ledelse: 3,5

Gennemsnitsscore: 4,1

Socialtilsynet har ved det aktuelle tilsyn på Labyrinten haft særligt fokus på de 3 sidstnævnte temaer.

På anmodning fra Socialtilsyn Midt er der udarbejdet en handleplan inden for temaerne, magtanvendelse, konflikthåndtering og tilgangen til borgerne.

Direktør og chef afholder møde med centrets ledelse om tilsynsrapporten, herunder inddragelse af medarbejderrepræsentanter fra Labyrinten.

Lovgrundlag, politikker

Lov om socialtilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR bemærker, at udgifterne til kompetenceudvikling jf. handleplanen afholdes indenfor områdets budget.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt drøftes.

·         At handleplan vedrørende Labyrinten godkendes.

Beslutning:

20. februar 2019.

Udvalget ønsker en ændring i kulturen på Labyrinten og vil følge handleplanen og udviklingen nøje.
Handleplan anbefales.

 

1 Socialtilsyn Midt - Labyrinten notat januar 2019 (DOCX)
2 Endelig tilsynsrapport Labyrinten (PDF)
3 Labyrintens handleplan - Socialtilsyn Midt (DOCX)
4 Præcisering af godkendelse Labyrinten (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 6                  Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt vedr. Kærhuset

                 27.12.16A00-0001

 

Resumé

Socialtilsynets status for godkendelse: Godkendt.                                                                   Den gennemsnitlige score på skala fra 1 til 5, udgør 4,7.

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune har den 24. januar 2019 modtaget tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt vedr. uanmeldt driftsorienteret tilsyn på Kærhuset.

Lov om Socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar 2014, hvorefter tilsynet med hovedparten af pladserne i landets botilbud efter serviceloven overgik til èn tilsynskommune i hver af landets 5 regioner. I Region Midtjylland blev Silkeborg Kommune udpeget som tilsynskommune, benævnt Socialtilsyn Midt.

Tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Midt indeholder Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse ifølge Lov om Socialtilsyn.

Tilsynsrapporterne er bygget op omkring Kvalitetsmodellen, som er et dialogbaseret redskab, som skal give et målrettet og systematisk udgangspunkt for Socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen indeholder 7 temaer, som tilbuddene måles på ud fra en skala på 1-5. Scoren på skalaen fordeles som følger på de 7 temaer:

·         Uddannelse og beskæftigelse 4,5

·         Selvstændighed og relationer 4,0

·         Målgruppe, metoder og resultater 4,5

·         Sundhed og trivsel 4,9

·         Organisation og ledelse Kompetencer 4,8

·         Kompetencer 5,0

·         Fysiske rammer 5,0

Gennemsnitsscore: 4,7.

Socialtilsynet har ved det aktuelle tilsyn på Kær-Huset haft særligt fokus på de 5

førstnævnte temaer.

Lovgrundlag, politikker

Lov om socialtilsyn.

Økonomiske konsekvenser

                 Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At orienteringen om tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt vedrørende Kærhuset tages til efterretning.

Beslutning:

20. februar 2019.

Til efterretning.

 

1 Socialtilsyn Midt Kær-Huset notat januar 2019 (DOCX)
2 Endelig tilsynsrapport Kær-Huset (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 7                  Status på projekt - Bedre integration af flygtningekvinder på arbejdsmarkedet

                 15.40.15P20-0002

Sagsfremstilling

Arbejdsmarked og Integrationsudvalget godkendte på sit møde den 29. maj 2018 opstart af projekt ”Bedre integration af flygtningekvinder på arbejdsmarkedet”. Projektet startede pr. 1. juni 2018 og med et forløb indtil videre på 2 år.

Projektet er et samarbejde med Ældreområdet (Lemvig området), og er et ”træningsbaneforløb” målrettet kvinder under integrationsperioden, hvortil det er svært at fremskaffe praktikpladser i det private arbejdsmarked. Projektet har plads til 4 borgere ad gangen. Et forløb for den enkelte borger vil som udgangspunkt være 13 uger, men med mulighed for forlængelse.

Målet for projektet er at få deltagerne tættere på arbejdsmarkedet og dermed en hel eller delvis selvforsørgelse.

I projektet er der bl.a. fokus på:

·         Læring af det danske sprog.

·         Mestring af opgaver på arbejdspladsen bl.a. lettere plejeopgaver og rengøringsopgaver.

·         Mødestabilitet.

·         Kultur- og arbejdsmarkedsforståelse.

Jobcenteret har frikøbt timer til medarbejdere på ældreområdet, som har ansvaret for at være daglig tovholder på projektet i et tæt samarbejde med Jobcenterets virksomhedsservice.

For at få en god opstart på projektet, blev der først startet op med 2 borgere, senere udvidet til 3 borgere som er status p.t., men pr. januar 2019 og fremover er det målet, at der løbende vil være 4 borgere tilmeldt projektet.

Status for perioden juni – december 2018 kan opgøres således:

·         7 kvinder har været i gang i projektet, heraf 4 afsluttet og 3 p.t. stadig i gang.

·         Af de 4 afsluttede er 1 ansat i et IGU forløb (2-årig) i Ældreområdet, 1 udeblevet og meldt savnet, 1 fraflyttet kommunen og har startet egen virksomhed og 1 stoppet af andre årsager.

·         Af de 3 igangværende forløb forventes 1 at starte i praktik i en børnehave og efterfølgende med ønske om opstart på VUC, 1 interesseret i at få ordinære timer indenfor rengøringsområdet og 1 der er helt nystartet i forløbet.

Det opleves generelt, at den håndholdte indsats har en tydelig positiv effekt.
Medarbejderne har formået, at ændre borgernes adfærd, så de bliver mere selvstændige og opnår troen på mulighederne for selvforsørgelse.

Generelt er oplevelsen fra Jobcentret og Ældreområdet positivt, men Ældreområdet oplever dog, at projektet er meget tidskrævende. Der har været udfordringer omkring kultur- og religiøse forskelle, sprog og forståelse for den danske arbejdsmarkedskultur, herunder vigtigheden omkring mødestabilitet. Der opleves dog mærkbare forbedringer/ændringer blandt deltagerne.

Lovgrundlag, politikker

Lov om integration af udlændinge i Danmark.
LAB – Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.
Beskæftigelsesplan 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da udgifterne til frikøb af timer til medarbejder på ældreområdet til mentorfunktionen afholdes af eksisterende budget til den kommunale beskæftigelsesindsats under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Det er aftalt, at der frikøbes timer svarende til årligt 75.000 kr.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At status på projekt ”Bedre integration af flygtninge kvinder på arbejdsmarkedet” tages til efterretning.

·         Sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget har på mødet den 24. januar

2019 taget sagen til efterretning og sender sagen til orientering hos

Social- og Sundhedsudvalget.

Tina Boel van Ingen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning:

20. februar 2019.

Til efterretning.

 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 8                  Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

                 15.00.00I02-0002

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed publicerede i december 2018 en rapport om tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge (18-29 årige) med psykisk sygdom.

Rapportens analyse tager højde for rammevilkår, der kan være med til at forklare nogle af forskellene kommunerne imellem. Unges sygdomsbillede, uddannelsesniveau, eventuel kriminalitet og en række opvækstfaktorer inddrages som en del af rammevilkårene.

De væsentligste resultater for Lemvig Kommune er:

·         Andel af unge med psykisk sygdom, i 2017, var på linje med landsgennemsnittet på 8,6 %. Lemvig Kommune har fra 2014 til 2017 ligget over landsgennemsnittet.

·         Lemvig Kommune ligger under landsgennemsnittet, på 61,1 %, i forhold til unge med psykisk sygdom, der har tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse, selvom forskellen er faldet fra cirka 10 % i 2013 til cirka 5 % i 2017.

·         Lemvig Kommune har, ifølge analysen, en lavere andel unge tilknyttet en uddannelse eller beskæftigelse end forventet. Lemvig Kommune opgøres til i 2017, at have 55,3 %, mens det var forventet at ville være 57,8 %.

·         Yderligere, som nedenstående tabel viser, har Lemvig Kommune en større andel af unge diagnosticeret med ADHD og udviklingsforstyrrelse end landsgennemsnittet. På de andre nævnte diagnoser ligger Lemvig Kommune under landsgennemsnittet.

 

 

Skizofreni

Depression

Angst

Stress

Spise-forstyrrelse

Personligheds-forstyrrelse

Udviklingsforstyrrelse

ADHD

Lemvig Kommune

0,7

1,2

1,2

1,3

Ingen data

Ingen data

1,2

2,5

Landsgennemsnit

0,8

1,6

1,4

1,8

0,5

1,3

0,7

1,3

 

Lovgrundlag, politikker

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller:

·         At rapport om unge med psykisk sygdoms tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse drøftes.

·         Sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget samt Familie- og
kulturudvalget.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget drøftede sagen på mødet

24. januar 2019 og sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget samt Familie- og Kulturudvalget.

Tina Boel van Ingen deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning:

20. februar 2019.

Drøftet.

 

1 Bilag 1 - OIMB, benchmark-analyse af tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom (PDF)
2 Bilag 2 - Fakta-ark, Lemvig Kommune (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 9                  Meddelelser

                 27.00.00I00-0013

Sagsfremstilling

·         Temadag om Peer-støtte lørdag den 23. februar 2019 kl. 14.00-18.00.

·         Åbent hus i Klinkby Bo- og Dagcenter med indvielse af ”Svinget” aktivitetshuse fredag den 3. maj kl. 13.00-17.00. Invitation følger på senere tidspunkt.

·         Aktivitetsdag for Rickshawcykler den 20. august 2019. Invitation følger på senere tidspunkt.

·         Invitation til politisk debatmøde i Midtjylland den 9. april 2019 kl. 17.00-19.00.

·         Referat Ældrerådet 6. februar 2019.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning:

20. februar 2019.

·         Bøvlingbjerg praksis.

·         Deltagere i borgerinddragelsesproces.

·         Lægehuset i Thyborøn.

·         Brev til Regionen.

·         Procedure vedr. hjælpemidler.

·         Tak for §18-midler fra Osteoporoseforeningen.

 

1 Temadag om Peer-støtte: Folder (PDF)
2 SIND: folder om Peer-støtte (PDF)
3 Invitation til politisk debatmøde i Midtjylland (PDF)
4 Referat Ældrerådet 6. februar 2019 (DOCX)