Dagsordenspunkter

  åbent 1 Evaluering af indførelsen af røgfri arbejdstid
  åbent 2 Socialt frikort
  åbent 3 Status på puljeansøgninger
  åbent 4 Strategier på social- og sundhedsområdet - forslag til overordnet proces
  åbent 5 Brandsikkerhed på plejehjem og institutioner på socialområdet
  åbent 6 Meddelelser 

Til indholdsfortegnelse

 

 

 

                     Evaluering af indførelsen af røgfri arbejdstid

                 87.20.00G20-0001

Sagsfremstilling

Med henblik på at imødekomme et politiske sigtepunkt i Sundhedspolitikken 2015-2019 har Lemvig Kommune den 1. august 2017 indført ”Røgfri arbejdstid” for alle ansatte.

Røgfri arbejdstid er implementeret som et fuldstændigt rygeforbud i arbejdstiden. Det vil blandt andet sige, at det ikke er muligt for en medarbejder at ”afspadsere” i løbet arbejdsdagen for at ryge.

På dialogmøde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Hoved MED-udvalget den 7. november 2017 blev det besluttet, at der skulle ske en evaluering af indførelsen af røgfri arbejdstid. Der blev udsendt spørgeskema til samtlige ledere på MED-niveau 2 og 3, som delvist skulle besvares på vegne af arbejdspladsen og delvist af lederen. Fristen for besvarelse af spørgeskema var den 6. november 2018.

Resultaterne er samlet i vedlagte evalueringsrapport og behandlet i Direktionen samt Hoved MED-udvalget.

Konklusion på tilbagemeldinger på spørgeskemaundersøgelsen:

40 ud af 41 mulige har givet tilbagemelding på spørgeskemaet.

På baggrund af spørgeskemaundersøgelsens resultater kan det konkluderes, at der er stor tilfredshed med informationen fra Økonomi og HR. Der er imidlertid en række arbejdspladser der udtrykker utilfredshed med den manglende medindflydelse på beslutningen om indførelse af røgfri arbejdstid.

Beslutningen om fuldstændigt rygeforbud i arbejdstiden har været simpel og konkret. Det har derfor været nemt at implementere beslutningen.

På mange arbejdspladser har der været store forskelle blandt medarbejderne på hvor let det har været at håndhæve beslutningen. Det har været svært for rygerne at imødekomme den røgfri arbejdstid og enkelte ledere udtrykker dog også mistillid til at røgfriheden håndhæves overalt i organisationen.

De forskellige synspunkter har mange steder givet anledning til mange drøftelser. Der er dog generel enighed om, at de forskellige synspunkter ikke har givet anledning til konflikter.

Det er tvivlsomt om røgfri arbejdstid har bidraget positiv til arbejdsmiljøet. Selvom besvarelsen angiver en lille styrkelse af arbejdsmiljøet kommenterer flere, at en oplevelse af forringelse af arbejdsmiljøet ikke er afspejlet i besvarelsen.

Øvrige tilbagemeldinger:

Forud for dialogmødet den 7. november 2017 mellem Hoved MED-udvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget havde Hoved MED modtaget 7 henvendelser vedrørende ønske om lempelse af røgfriheden.
I forbindelse med evalueringen er der modtaget yderlig 1 henvendelse på vegne af flere medarbejde i en afdeling.

Henvendelserne er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag, politikker

Sundhedspolitikken 2015-2019 for Lemvig Kommune i forhold til sigtepunktet ”Der er indført røgfrihed i arbejdstiden på kommunale arbejdspladser”.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Økonomi- og Erhvervsudvalget via Direktionen, Hoved MED og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at røgfri arbejdstid fortsætter.

Medarbejdersiden af Hoved MED-udvalget indstiller, at der sker en lempelse af den røgfri arbejdstid.

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarken indstiller:

·         At sagen drøftes med henblik på hvorvidt tilbagemeldingerne giver anledning til ændring af det politiske sigtepunkt i Sundhedspolitikken 2015-2019 ”Der er indført røgfrihed i arbejdstiden på kommunale arbejdspladser”.

Beslutning:

9. januar 2019.

Evaluering drøftet. Udvalget anbefaler, at beslutning om røgfrihed i
arbejdstiden på kommunale arbejdspladser fastholdes.

Tina Boel van Ingen deltog ikke i sagens behandling.

 

 

1 Evalueringsrapport - Indførelse af røgfri arbejdstid (PDF)
2 Lukket bilag
3 Lukket bilag
4 Sundhedspolitik 2016 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 2                  Socialt frikort – en forsøgsordning

                 27.12.00G01-0004

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget lov om forsøg med socialt frikort, som træder i kraft

1. januar 2019, hvorefter udsatte borgere kan blive visiteret til et socialt frikort.

Formål

Formålet med initiativet er, at borgere med særlige sociale problemer i en forsøgsperiode i 2019 og 2020 har ret til at modtage et socialt frikort. Frikortet skal give udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v. Indtægten fradrages ikke i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Det sociale frikort skal således give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden, at det sociale frikort tilskynder virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

Målgruppen

Målgruppen for det sociale frikort er personer i målgruppen for servicelovens afsnit V, det vil sige voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Det er en forudsætning, at personerne i målgruppen skal være langt fra beskæftigelse og uddannelse, således at man hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år.

Kommunens opgave

·         Visitation:

Det er kommunerne, der skal visitere borgerne til ordningen med det sociale frikort.

 

·         Administration:

Loven skal administreres af kommunerne via en fælleskommunal it-løsning, som KL og KOMBIT har ansvaret for at udvikle. It-løsningen skal bruges af borgerne, virksomhederne og de offentlige myndigheder. It-løsningen er endnu ikke færdigudviklet.

 

·         Sammenhæng til andre kommunale tilbud:

Det er kommunernes opgave at sikre en god sammenhæng mellem frikortet og eksisterende kommunale tilbud til målgruppen.

Virksomhedens opgave

Virksomhederne skal indberette borgernes aktivitet, når de har ansat en borger med et frikort. Borgerne kommer til at kunne identificere sig selv ved hjælp af en form for identifikationsnummer for det pågældende sociale frikort. Via frikortet vil både borger og virksomhed kunne danne sig et overblik over det optjente beløb.

Børne og socialministeriets opgave

Børne- og Socialministeriet understøtter ordningens udbredelse med en række implementeringsaktiviteter, og vil etablere samarbejde med virksomheder, frivillige foreninger og organisationer, der i forvejen har kontakt til målgruppen.

Lemvig Kommune

Forsøgsordningen med socialt frikort vil i Lemvig Kommune blive administreret i et samarbejde mellem Arbejdsmarked & Integration og Handicap & Psykiatri.

Det er forbundet med stor usikkerhed at foretage et skøn over antal borgere der forventes at ville benytte ordningen.

Det skønnes at der på landsplan vil være ca. 4.000 borgere, der årligt vil anvende ordningen, hvilket svarer til ca. 14-16 borgere i Lemvig Kommune.

Lovgrundlag, politikker

Lov om forsøg med socialt frikort.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR bemærker, at Lemvig Kommune, som en del af bloktilskuddet, gennem Lov- og Cirkulæreprogrammet modtager midler til forsøgsordningen.

Det drejer sig om følgende beløb:

Budget år

Lov og cirkulæremidler

2019

26.963 kr.

2020

11.145 kr.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At forsøgsordning med socialt frikort tages til orientering.

Beslutning:

9. januar 2019.

Til efterretning. Udvalget ønsker en orientering om status på
”sociale frikort” efter sommerferien.

Tina Boel van Ingen deltog ikke i sagens behandling.

 

1 Lov om forsøg med socialt frikort (DOCX)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 3                  Status på puljeansøgninger

                 00.16.00G01-0018

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune søger løbende puljer inden for social, sundheds- og ældreområdet. Vedlagt sagen findes en status for puljeansøgninger primo 2019.

Siden seneste status er der søgt følgende puljer:

·         Pulje til reduktion i den sociale ulighed i type 2-diabetes (afslag).

·         Pulje til iværksættelse af indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare diabetespatienter (afventer svar).

Lovgrundlag, politikker

Ingen.                          

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At status på puljeansøgninger tages til orientering.

Beslutning:
9. januar 2019.
Til efterretning.

Tina Boel van Ingen deltog ikke i sagens behandling.

 

1 Status på puljeansøgninger primo 2019 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 4                  Strategier på social- og sundhedsområdet

                 00.01.00P16-0001

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. november 2018 en ny vision og tre tværgående politikker for Lemvig Kommune. I forlængelse af politikkerne skal der udarbejdes en række nye strategier af de politiske fagudvalg.

Inden for Social- og Sundhedsudvalget område skal der udarbejdes følgende strategier:

·         Sundhedsfremme og Forebyggelsesstrategi

·         Ældre- og Værdighedsstrategi

·         Handicap- og Psykiatristrategi   

·         Teknologistrategi

Fagchefer for områderne har formuleret de vedhæftede beskrivelser, som lægges til grund for udarbejdelsen af proces- og tidsplaner for strategiarbejdet. Af beskrivelserne fremgår blandt andet forslag til hvilke parter der kan/bør inddrages, samt hvordan de kan inddrages.

Strategierne skal endelig godkendes i Kommunalbestyrelsen 29. maj 2019. På udvalgsmødet den 23. januar 2019 præsenteres et forslag til en samlet tidsplan for udarbejdelse af strategier.

Lovgrundlag, politikker

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At baggrundsbeskrivelserne for strategierne på social- og sundhedsområdet drøftes.

Beslutning:

9. januar 2019.

Procesplanerne godkendt.

Tina Boel van Ingen deltog ikke i sagens behandling.

 

1 Planlægning af proces_Handicap- og Psykiatristrategi (PDF)
2 Planlægning af proces_Ældre- og Værdighedsstrategi (PDF)
3 Planlægning af proces_Sundhedsfremme og forebyggelsesstrategi (PDF)
4 Planlægning af proces_Teknologistrategi (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 5                  Brandsikkerhed på plejehjem og institutioner på socialområdet

                 14.12.00A00-0001

Sagsfremstilling

Efter den tragiske dødsbrand på Farsøhthus Plejecenter den 3. august 2018, har Transport-, Bygnings- og Boligministeren udsendt et hyrdebrev til kommunerne, hvor han opfordrer kommunerne til at sikre sig, at brandsikkerheden er i orden i de private og offentlige bygninger, hvortil kommunerne visiterer borgere, der ikke kan forventes at bringe sig selv i sikkerhed ved brand.

I den forbindelse er forhold vedrørende brandsikkerheden på de kommunale plejecentre og sociale institutioner i Lemvig Kommune blevet gennemgået.

Vedhæftet findes en oversigter over forhold vedrørende brandsikkerhed for områderne:

·         Kommunale plejecentre

·         Dag- og Døgncenter Lemvig

·         Center for Sociale tilbud

Lovgrundlag, politikker

Beredskabsloven.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt, men bemærker, at hvis der skal igangsættes nye indsatser eller tiltag vedr. brandsikkerhed skal der tages stilling til eventuel finansiering af disse.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller:

·         At forhold vedrørende brandsikkerhed på plejehjem og kommunale institutioner på socialområdet tages til orientering.

Beslutning:

9. januar 2019.

Til efterretning.

Tina Boel van Ingen deltog ikke i sagens behandling.

 

1 Center for sociale tilbud_brandberedskab (PDF)
2 Dag og døgncenter Lemvig_brandberedskab (PDF)
3 Plejecentre_brandberedskab (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 6                  Meddelelser

                 27.00.00I00-0013

Sagsfremstilling

·         Ældrerådet referat 12. december 2018.

·         Indgået samarbejdsaftale – Solsikkerne og Lemvig Kommune.

·         Det kommunalt Lægelige Udvalg referat 11. december 2018.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At meddelelserne tages til orientering.

Beslutning:

9. januar 2019.

·         Møde i Vestklyngen vedr. kommunal medfinansiering.

·         Borgersager på Handicap & Psykiatri og ældreområdet.

·         Forlig med FOA.

·         Henvendelse fra Ældrerådet til Region Midt vedr. lægedækning.

·         Tilbud til plejebørn.

·         Opkrævning af betaling for ophold på akutpladser.

Tina Boel van Ingen deltog ikke i sagens behandling.

 

 

1 Ældrerådet referat 12. december 2018 (DOCX)
2 Underskrevet samarbejdsaftale - Solsikkerne (PDF)
3 Det kommunalt Lægelige Udvalg referat 11. december 2018 (PDF)
4 Lægedækning i Lemvig Kommune (PDF)