Dagsordenspunkter

  åbent 1 Akut ambulant rådgivningsindsats på Holstebro Krisecenter
  åbent 2 Økonomisk Rådgivning - genbehandling af §18 ansøgning
  åbent 3 Red barnet - ansøgning om tilskud til §18 frivilligt socialt arbejde
  åbent 4 Strategi for frivillighed og civilsamfund - forslag til overordnet proces
  åbent 5 Høringssvar: Nye tiltag i Lemvig Centralkøkken
  åbent 6 Meddelelser 

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 1                  Akut ambulant rådgivningsindsats på Holstebro Krisecenter

                 27.57.12A00-0001

Sagsfremstilling

Holstebro Krisecenter ønsker at etablere en åben anonym og ambulant rådgivning for kvinder med vold i nære relationer ud fra mindsteindgrebsprincip. Udgangspunktet er, at en tidlig indsats i eget nærmiljø er den korteste vej til, at kvinderne kan støttes i at mestre eget liv og herved fastholde og udvikle hverdagslivet til fordel for beskæftigelse, børn/familie etc. Målet er at undgå behovet for mere omfattende, indgribende og økonomisk dyrere indsatser på et senere tidspunkt, som f.eks. et krisecenterophold eller yderligere foranstaltninger i forhold til børnene.

Baggrunden for det, er en lokal stigning i antallet af henvendelser fra kvinder, som efterspørger ambulante rådgivningsforløb bl.a. fra kvinder som endnu har hel eller delvis arbejdstilknytning.

Målgruppen for indsatsen er kvinder udsat for vold i nære relationer, med et særligt fokus på kvinder med tilknytning til arbejdsmarkedet, samt kvinder med anden etnisk oprindelse end dansk.

Indsatsen er tænkt som en tværkommunal indsats mellem Lemvig, Struer og Holstebro Kommune og etableres efter Servicelovens § 82 b, som omhandler tidlig forebyggende indsat i en tidsbegrænset periode i op til 6 måneder.

Indsatsen ligger i tråd med de anbefalinger, som en arbejdsgruppe er fremkommet med. Arbejdsgruppen er nedsat af DASSOS. Arbejdsgruppen har haft til opgave at afdække og analysere krisecenterområdet med henblik på at pege på løsningsforslag og muligheder for alternativer til at udvide kapaciteten på krisecentrene.

I forhold til det lokale samarbejde mellem kommuner og krisecentre anbefaler arbejdsgruppen bl.a., at kommune og krisecentre i samarbejde udvikler ambulante forebyggende rådgivningsfunktioner målrettet både voldsramte og voldsudøveren. Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at det ambulante rådgivningstilbud etableres på krisecentrene med fagligt kvalificeret personale med kendskab til målgruppens problematikker.

Indholdet i det ambulante rådgivningstilbud består af følgende tre elementer, hvoraf det første element har størst vægt:

1. Åben, anonym rådgivning, rådgivende samtaleforløb med fokus på at håndtere umiddelbar krise, samt guide kvinden til afklaring og motivation for at skabe forandring i sin livssituation. Der er som udgangspunkt mulighed for at tilbyde op til 5 samtaler/timer pr. kvinde.

2. Kommunikation og formidling, relevant information omkring indsatsen til målgruppen, pårørende, frontmedarbejdere og samarbejdspartnere.

3. Tidlig opsporing, understøtte frontmedarbejderne i forhold til at bidrage til tidlig opsporing af vold i nære relationer og familier.

Den ambulante rådgivning bemandes af en 18,5 times psykoterapeut med solid erfaring og faglighed. Stillingen er 18,5 time/uge. Indsatsen forankres organisatorisk og ledelsesmæssigt under Holstebro Krisecenter, hvor indsatsen ligeledes vil være fysisk placeret.

Den ambulante rådgivning kan kontaktes telefonisk eller ved fremmøde på krisecenteret, som har åben 24 timer i døgnet. Her etableres den indledende kontakt med den voldsramte kvinde af personalet på krisecenteret, som efterfølgende sørger for at videreformidle kontakten til psykoterapeuten.

Indsatsen evalueres efter 1 år.

Lovgrundlag, politikker

Servicelovens § 82 b.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til den ambulante rådgivning er 355.000 kr. årligt Det inkluderer 18,5 time psykoterapeut, overhead, ledelse og administration, kørsel samt udarbejdelse og produktion af informationsmateriale. Udgiften dækker ikke tolk.

                 Den årlige udgift fordeles ud fra DUT-nøglen, hvilket giver følgende fordeling:

 

DUT fordeling

Nøgle

Beløb

Holstebro

0,987

199.536

Lemvig

0,377

76.216

Struer

0,392

79.248

Total

 

355.000

                    

                     Økonomi & HR bemærker, at forsøgsperioden kan finansieres af områdets budget.

                     Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At Lemvig Kommune, under forudsætning af en samtidig opbakning fra samarbejdskommunerne Holstebro og Struer, indgår i den tværkommunale indsats omkring akut ambulant rådgivningsindsats på Holstebro Krisecenter.

·         At deltagelsen i første omgang begrænser sig til 2019, hvorefter der tages stilling til den forebyggende effekt.

·         At udgiften på 76.216 kr. i forsøgsperioden finansieres inden for eget budget.

Beslutning:

23. januar 2019.

Indstilling godkendt.
Udvalget ønsker en løbende orientering om indsatsen og effekterne.

 

1 Anbefalinger fra arbejdsgruppe vedrørende krisecentrene i Midtjylland (PDF)
2 Indsatsbeskrivelse akut ambulant indsats (DOCX)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 2                  Økonomisk Rådgivning - genbehandling af §18 ansøgning

                 27.12.00G01-0001

Sagsfremstilling

Dansk Folkehjælp søgte i december 2018 om tilskud til frivillig økonomisk rådgivning i Lemvig Kommune. Ansøgningen blev afvist med henvisning til, at Lemvig Kommune allerede har en samarbejdsaftale med Dansk Folkehjælp om tilbuddet. Grundlaget for at afvise ansøgningen om §18 midler var dog ikke korrekt, idet samarbejdsaftalen for 2018 var 1-årig, og Dansk Folkehjælp var blevet anbefalet fremover at søge tilskud fra §18. Derfor genfremstilles Dansk Folkehjælps ansøgning om §18 tilskud.

Dansk Folkehjælp søger om tilskud til fortsat drift af en frivillig, gratis, uvildig og uafhængig lokal økonomisk rådgivning. Lokal Økonomisk Rådgivning har i årerne 2016-2018 været etableret på baggrund af en samarbejdsaftale mellem Lemvig Kommune og Dansk Folkehjælp. I de tre år Dansk Folkehjælp har været i Lemvig Kommune har 91 borgere/familier modtaget hjælp til at få styr på økonomien.

På nuværende tidspunkt udføres rådgivningen af en aktiv frivillig. Der blev den 13. november 2018 afholdt informationsmøde i Lemvig for at rekruttere flere frivillige. Der mødte 4 interesserede op, som forventes over tid at indgå i rådgivningen.

Dansk Folkehjælp søger om 38.000 kr. til drift af aktiviteter i 2019. Budget fremgår af ansøgningen. Lemvig Kommune stiller lokale til rådighed for rådgivningen.

I 2018 fik Dansk Folkehjælp et tilskud på 30.000 kr.

 

Lovgrundlag, politikker

Lov om Social Service §18.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2019 er der afsat 718.000 kr. til Frivilligt Socialt Arbejde. Der er på nuværende tidspunkt forventede overførsler af §18-midler på 218.000 kr. fra tidligere år. Det giver et samlet budget i 2019 på 936.000 kr.

I forbindelse med første ansøgningsrunde vedrørende §18-midler for 2019 blev der uddelt 659.815 kr.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At udvalget træffer beslutning om tildeling af tilskud til Økonomisk Rådgivning i Lemvig 2019.

Beslutning:

23. januar 2019.

Udvalget bevilliger 30.000 kr. til Økonomisk Rådgivning fra §18-midler.

 

 

1 Ansøgning om §18 midler (MSG)
2 Folder - Frivillig økonomisk rådgivning (PDF)
3 Samarbejdsaftale 2018 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 3                  Red barnet - ansøgning om tilskud til §18 frivilligt socialt arbejde

                 27.15.12G01-0002

Sagsfremstilling

Red Barnet Lemvig har ansøgt Lemvig Kommune om tilskud til §18 frivilligt socialt arbejde 2019 efter ansøgningsfristen 1. december 2019. Sagen fremlægges ekstraordinært for Social- og Sundhedsudvalget.

Red Barnet søger om et tilskud på 20.000 kr. til foreningens aktiviteter i 2019.

Lovgrundlag, politikker

Lov om social service §18.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2019 er der afsat 718.000 kr. til frivilligt socialt arbejde. Der er på nuværende tidspunkt forventede overførsler af §18-midler på 218.000 kr. fra tidligere år. Det giver et samlet budget i 2019 på 936.000 kr.

I forbindelse med første ansøgningsrunde vedrørende §18-midler for 2019 blev der uddelt 659.815 kr.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At Red Barnet bevilges et tilskud på 20.000 kr. finansieret af §18-midler til frivilligt socialt arbejde 2019.

·         At Red Barnet i tilsagnsbrevet gøres opmærksomme på, at frist for ansøgninger er 1. december og ved ekstra midler, 1. maj.

Beslutning:

23. januar 2019.

Udvalget bevilliger 10.000 kr.

 

1 Red Barnet - §18 ansøgning (DOCX)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 4                  Strategi for frivillighed og civilsamfund – forslag til overordnet proces

                 00.01.00P16-0001

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. november 2018 en ny vision og tre tværgående politikker for Lemvig Kommune. I forlængelse af politikkerne skal der udarbejdes en række nye strategier af de politiske fagudvalg, herunder en strategi for frivillighed og civilsamfund.

Som bilag til punktet stilles der forslag til en overordnet beskrivelse, som kan lægges til grund for udarbejdelsen af proces- og tidsplaner for strategiarbejdet. Af beskrivelsen fremgår blandt andet forslag til hvilke parter der kan inddrages, samt hvordan de kan inddrages.

Strategierne skal endelig godkendes i Kommunalbestyrelsen 29. maj 2019. Udvalget præsenteres senere for forslag til en samlet tidsplan for udarbejdelse af strategien.

Lovgrundlag, politikker

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At baggrundsbeskrivelse for strategi for frivillighed og civilsamfund drøftes og godkendes.

Beslutning:
23. januar 2019.

Godkendt.

 

 

1 Strategi for frivillighed og civilsamfund (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 5                  Høringssag: Nye tiltag i Lemvig Centralkøkken

                 27.36.24A00-0001

Sagsfremstilling

Lemvig Centralkøkken arbejder på at modernisere køkkenets image. Det sker ud fra et ønske om at præsentere køkkenets tilbud bedre samt skabe større synlighed om køkkenets tilbud gennem en indbydende formidling til kommunens borgere.

Udover at arbejde med formidling og image, har Centralkøkkenet gennem længere tid arbejdet på at udvikle tilbuddene til borgere, der er visiteret til mad. Der er taget udgangspunkt i ønsker fra borgere, der modtager mad og fra kollegaer på ældreområdet, der har videregivet ønsker og observationer.

 

Nyt logo

Der er udarbejdet et nyt logo for Centralkøkkenet. Logoet bruges i alle materialer fra Centralkøkkenet og er blandt andet placeret på Centralkøkkenets kølebil, der ses rundt om i kommunen når den bringer maden ud.

 

Nye tilbud

Der er konkret udarbejdet tilbud om tre nye frokostpakker:

Frokostpakke 1:
4/2 skiver rugbrød

2/2 skiver franskbrød

3 smør á 8 gram

4 slags pålæg med tilbehør

Ost og marmelade

Bestilles der flere pakker er pålægget varieret.

Pris for frokostpakke 1 er 30 kr.

 

Frokostpakke 2:
2/2 skiver rugbrød

1/2 skiver franskbrød

2 smør á 8 gram

2 slags pålæg med tilbehør

Ost og marmelade

Bestilles der flere pakker er pålægget varieret.

Pris for frokostpakke 2 er 18 kr.

 

Frokostpakke 3:
3 x 5 skiver pålæg.

Pris for frokostpakke 3 er 18 kr.

 

Der tilbydes derudover:
Beriget fromage (frost) til 20 kr. – som biret
Beriget vaniljeis til 20 kr. – som biret
Ugens kage (600 g) til 25 kr.

 

Priserne er udregnet i samarbejde med Økonomiafdelingen, hvor der er medtaget udgifter til råvarer, emballage og timeløn. Prisen for frokostpakkerne er baseret på den godkendte takst for ”madpakke” og skal derfor ikke godkendes på nu af Kommunalbestyrelsen.

 

Videre proces

Der arbejdes på at tilbyde en straks-pakke med mad til 2 dage. Denne pakke kan bestilles ved hjemkomst fra sygehus og lignende eller ved akut opståede situationer. Straks-pakken kan afhentes på hverdage om formiddagen i Centralkøkkenet eller efter nærmere aftale.

Desuden arbejdes der med mulighed for at levere mælk, saft og andet i forbindelse med madleverancer.

 

Udover ovenstående tiltag arbejdes der løbende med at skabe nye tilbud som kan understøtte en bæredygtig udvikling af Lemvig Centralkøkken. Udviklingen af tilbud sker blandt andet i tæt samarbejde med ældreområdet.

 

Den nye pjece fra Lemvig Centralkøkken og eksempel på bestillingsseddel vedhæftes som bilag.

 

Lovgrundlag, politikker

Serviceloven § 83.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller:

·         At nye tiltag i Lemvig Centralkøkken godkendes.

·         At nye tiltag i Lemvig Centralkøkken sendes til orientering i Ældrerådet.

Social- og Sundhedsudvalget har den 12. december 2018 sendt sagen i høring i Ældrerådet via formanden. Udvalget roser materialet og initiativet fra Centralkøkkenet.

Supplerende sagsfremstilling

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Beslutning:

23. januar 2019.

Godkendt.

 

 

1 Informationsfolder Lemvig Centralkøkken (PDF)
2 Eksempel på valgmenu (PDF)
3 Ældrerådets høringssvar om nye tiltag i Lemvig Centralkøkken (DOCX)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 6                  Meddelelser

                 27.00.00I00-0013

Sagsfremstilling

·         Fælles anvendelse af og køb fra Centralkøkken Lemvig.

·         Referat Ældrerådsmøde den 9. januar 2019.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning:

23. januar 2019.

·         Status på Sundhedshus Lemvig.

 

1 Lukket bilag
2 Referat Ældrerådsmøde den 9. januar 2019 (DOCX)