Dagsordenspunkter

  åbent 1 Strategi for beskæftigelse
  åbent 2 Strategi for integration
  åbent 3 Strategi for turisme
  åbent 4 Strategi for bosætning
  åbent 5 Strategi for Erhverv
  åbent 6 Årsberetning fra Styrelsen for Patientklager 2017
  åbent 7 Årsberetning fra sundheds- og ældreområdet for 2018 og tanker vedrørende 2019
  åbent 8 10 mål for social mobilitet
  åbent 9 Status på puljeansøgninger
  åbent 10 Foreningen Solsikkerne - årsregnskab 2018
  åbent 11 Orientering fra formanden
  åbent 12 Meddelelser
  lukket 13 Lukket punkt
  lukket 14 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 1                  Strategi for beskæftigelse

                 00.01.10P22-0002

Resumé
Som led i udmøntningen af de tre tværgående politikker for Lemvig Kommune, har Arbejdsmarked og Integrationsudvalget udarbejdet udkast til strategi for
beskæftigelse. Udkastet sendes nu i høring.

Sagsfremstilling

Udkastet til strategi for beskæftigelse indeholder følgende fokusområder:

·         Individuelle og sammenhængende forløb

·         Sammenhængende ungeindsats

·         Kvalificeret arbejdskraft

Strategi for beskæftigelse sendes i hørings hos:

·         Social- og Sundhedsudvalget

·         Familie- og Kulturudvalget

·         Teknik- og Miljøudvalget

·         Økonomi- og Erhvervsudvalget

·         Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

·         Handicaprådet

Samtlige strategier sendes herudover i offentlig høring i perioden 12. april – 26. april 2019.

Efter høringsrunden, vil Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget fremsende et revideret udkast til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag, politikker

Lemvig Kommunes vision og politikker.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om aktiv socialpolitik.

Lov om sygedagpenge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At høringsudkastet drøftes og der eventuelt afgives høringssvar.

Beslutning:

30. april 2019.

Drøftet.

Susanne Buch, Troels Skovmose og Martha Vrist deltog ikke i sagens
behandling.

 

1 Strategi for Beskæftigelse_Høringsversion (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 2                  Strategi for integration

                 15.40.00P22-0001

Resumé
Som led i udmøntningen af de tre tværgående politikker for Lemvig Kommune, har Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget udarbejdet udkast til Strategi for Integration. Udkastet sendes nu i høring.

Sagsfremstilling

Udkastet til Strategi for Integration indeholder følgende fokusområder:

·         En god ankomst

·         Fastholdelse i fællesskabet

·         Beskæftigelse

·         Børn og unge

Strategi for Integration sendes i hørings hos:

·         Integrationsforeningen i Lemvig Kommune

Samtlige strategier sendes herudover i offentlig høring i perioden 12. april – 26. april 2019.

Efter høringsrunden, vil Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget fremsende et revideret udkast til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag, politikker

Lemvig Kommunes vision og politikker.

Lov om integration af udlændinge i Danmark.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om folkeskolen.

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At høringsudkastet drøftes og der eventuelt afgives høringssvar.

Beslutning:

30. april 2019.

Drøftet.

Troels Skovmose og Martha Vrist deltog ikke i sagens behandling.

1 Strategi for integration (DOCX)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 3                  Strategi for turisme

                 00.13.00A50-0120

Resumé
Som led i udmøntningen af de tre tværgående politikker for Lemvig Kommune, har Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejdet udkast til Strategi for turisme.
Udkastet sendes nu i høring.

Sagsfremstilling

Udkastet til Strategi for turisme indeholder følgende fokusområder:

·         Thyborøn – aktiv ferie ved Vesterhavet

·         Bovbjerg Klink – er Unesco geosite

·         Lemvig by – oplevelser ved Limfjorden

·         Klima, energi og erhvervsturister

·         Lystsejlere og havne

·         Smagen af Vestjylland.

Samtlige strategier sendes herudover i offentlig høring i perioden 12. april – 26. april 2019.

Efter høringsrunden vil Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsende et revideret
udkast til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag, politikker

Lemvig Kommunes vision og politikker.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At høringsudkastet drøftes og der eventuelt afgives høringssvar.

Beslutning:

30. april 2019.

Drøftet.

Social- og Sundhedsudvalget foreslår en satsning på seniorturisme jf. bilag, som supplement til de øvrige tiltag i strategien.

Martha Vrist deltog ikke i sagens behandling.

 

1 Strategi for Turisme (PDF)
2 Oplæg seniorturisme (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 4                  Strategi for bosætning

                 00.01.00G01-0227

Resumé
Som led i udmøntningen af de tre tværgående politikker for Lemvig Kommune, har Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejdet udkast til Strategi for Bosætning. Udkastet sendes nu i høring.

Sagsfremstilling

Udkastet til Økonomi- og Erhvervsudvalget indeholder følgende fokusområder:

·         Bosætning som en salgsproces

·         Kendskabsskabende aktiviteter

·         Interesseskabende aktiviteter

·         Overvejelse

·         Tilflytning

·         Fastholdelse

Samtlige strategier sendes herudover i offentlig høring i perioden 12. april – 26. april 2019.

Efter høringsrunden vil Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsende et revideret
udkast til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag, politikker

Lemvig Kommunes vision og politikker.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At høringsudkastet drøftes og der eventuelt afgives høringssvar.

Beslutning:

30. april 2019.

Drøftet.

Overskrifterne i strategierne bør ensrettes.

Martha Vrist deltog ikke i sagens behandling.

1 Strategi for Bosætning (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

5                   Strategi for Erhverv

                 00.01.00G01-0223

Resumé
Som led i udmøntningen af de tre tværgående politikker for Lemvig Kommune, har Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejdet udkast til Strategi for Erhverv.
Udkastet sendes nu i høring.

Sagsfremstilling

                 Udkastet til Økonomi- og Erhvervsudvalget indeholder følgende fokusområder:

    Samarbejder med andre kommuner – Business Region MidtVest

    Sikring af adgang til talent

    Velkoordineret lokal Erhvervsservice

    Dialogen mellem erhvervslivet og kommunen skal fortsat have fokus og styrkes

    Maritim Service

    Klima og Energi som et erhvervsudviklingsredskab

    Tiltrækning af virksomheder

Samtlige strategier sendes herudover i offentlig høring i perioden 12. april – 26. april 2019.

Efter høringsrunden vil Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsende et revideret
udkast til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag, politikker

Lemvig Kommunes vision og politikker.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At høringsudkastet drøftes og der eventuelt afgives høringssvar.

Beslutning:

30. april 2019.

Drøftet.

Martha Vrist deltog ikke i sagens behandling.

 

1 Strategi for Erhverv (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 6                  Årsberetning 2017 fra Styrelsen for Patientklager

                 29.00.00G01-0027

Resumé
Styrelsen for Patientklager udgiver årligt en beretning.

Sagsfremstilling

Styrelsen for patientklager har offentliggjort en beretning om styrelsens behandling af patientklager i 2017. Årsberetningen indeholder information om blandt
andet sagsbehandlingstider, styrelsens afgørelser af patientklager samt klager over Udbetaling Danmarks afgørelser.

Ifølge loven om klage- og erstatningsadgang §12, stk. 5 skal Kommunalbestyrelsen senest 6 måneder efter offentliggørelse af årsberetningen redegøre for, hvilke initiativer årsberetningen har givet anledning til.

Årsberetningen 2017 er vedlagt som bilag.

Der er frist for indsendelse af redegørelser om initiativer, som årsberetningen har givet anledning til, mandag den 29. april 2019.

Lovgrundlag, politikker

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At der tages stilling til om redegørelserne fra årsberetning 2017 fra
Styrelsen for Patientklager giver anledning til at igangsætte initiativer.

Beslutning:

30. april 2019.

Drøftet.

Rapporten giver ikke anledning til iværksættelse af initiativer.

Martha Vrist deltog ikke i sagens behandling.

 

1 Årsberetning 2017 Styrelsen for Patientklager (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 7                  Årsberetning fra sundheds- og ældreområdet for 2018 og tanker vedrørende 2019

                 00.01.00K07-0007

Resumé
Ældre- og sundhedsområdet udarbejder hvert år en beretning med beskrivelse af det forgangne år samt overvejelser for det samme år.

Sagsfremstilling

I årsberetningen præsenteres indledningsvist generelle informationer og data
vedrørende ældre- og sundhedsområdet, blandt andet udviklingen inden for praktisk bistand, hjemmesygepleje, antallet af utilsigtede hændelser og forebyggende hjemmebesøg.
Der viser sig flere udfordringer i forhold til træk af valide data – set i
sammenhæng med tidligere års datatræk. Der arbejdes på at finde bæredygtige modeller, der kan skabe kontinuitet i forhold til kommende år.

Herefter beskriver årsrapporten status og målsætninger vedrørende følgende:

·         Tryghedshotellet - Stigende efterspørgsel og aspekter vedrørende økonomi

·         Visitation til hjemmehjælp

·         Sagsbehandlende ergoterapeuter

·         Sundhedsfremme- og forebyggelse - Årsberetningen peger på en række fokusområder, som er borger- som patientrettede

·         Rehabilitering- og genoptræning – Alparken.

·         Demensindsatsen.

·         Uddannelsesområdet.

Lovgrundlag, politikker

Serviceloven, sundhedslov og Lemvig Kommunes sundhedspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Det er sidste samlede årsberetning for Ældre & Sundhed, idet rapporten opdeles for de to områder fremadrettet.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At Social- og Sundhedsudvalget godkender årsberetningen og videresender sagen til orientering i Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

·         At årsberetningen sendes til orientering i Ældrerådet

Beslutning:

30. april 2019.

Anbefales. Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagen sendes til Ældrerådet til orientering.

 

1 Beretning fra Sundhedsafdelingen for 2018 og tanker for 2019 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 8                  10 mål for social mobilitet

                 15.20.00G01-0012

Resumé
Regeringen fastsatte i 2016 10 mål for social mobilitet. Sigtet med målene er, at færre skal være socialt udsatte, og flere skal være en del af arbejdsfællesskabet.

Målene skal udgøre baggrundstæppet for udviklingen af samlede indsatser, der skaber social mobilitet med viden som drivkraft. Regeringen offentliggør en
overordnet status på de sociale mål med den årlige socialpolitiske redegørelse.

Sagsfremstilling

De 10 mål for social mobilitet fastsætter ikke et fast måltal for udviklingen –
hverken på kommuneniveau eller på landsplan. Målene sætter i stedet retning for det sociale arbejde i Danmark, hvor de overordnede sigtelinjer er, at flere skal være en del af arbejdsfællesskabet, og færre skal være socialt udsatte.

Målene er forankret ved et stærkt ejerskab i kommunerne, både for at sikre det fælles arbejde om retningen på den sociale indsats, men også så der sikres gode rammer for implementering og opfølgning. Det er aftalt mellem regeringen og KL, at KL bidrager til at formidle de kommunefordelte tal for de enkelte mål.

Her følger overblik over status på de 10 mål for social mobilitet i Lemvig
Kommune (sammendrag fra Samlet baseline og status, bilag).

*Foreløbig er det kun muligt at kommunefordele status for 7 af regeringens                    sociale mål, og hvad angår andre mål afhænger det af kommunens dataindsamling (Baggrundsnotat, bilag).

 

Lovgrundlag, politikker

Aftale om kommunernes økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At status på de 10 mål for social mobilitet tages til efterretning.

Beslutning:

30. april 2019.

Til efterretning.

 

1 Samlet baseline og status_10 mål for social mobilitet (PDF)
2 Baggrundsnotat om kommunefordelte sociale mål (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 9                  Status på puljeansøgninger

                 00.16.00G01-0018

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune søger løbende puljer inden for sundheds- og ældreområdet. Vedlagt sagen findes en status for puljeansøgninger primo 2019.

Siden seneste status jan. 2019 er der søgt følgende:

·         Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

                 Der er givet afslag på ansøgning til følgende:

·         Pulje til iværksættelse af indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare diabetespatienter (ansøgt 2018).

Lovgrundlag, politikker

Ingen.                          

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At status på puljeansøgninger tages til efterretning.

Beslutning:
30. april 2019.

Til efterretning.

 

1 Status på puljeansøgninger primo 2019 (PDF)
2 Status på puljeansøgninger april 2019 (PDF)
3 Status på puljeansøgning 2018 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 10                Foreningen Solsikkerne - årsregnskab 2018

                 27.00.00G01-0910

Resumé
Foreningen Solsikkerne sender årsregnskab 2018 til orientering.

Sagsfremstilling

Foreningen Solsikkerne i Lemvig er et tilbud til borgere med fysiske eller psykiske handicap. Foreningens formål er at skabe mødested, fælleskab og gode oplevelser for målgruppen.

Lemvig Kommune har indgået en 3-årig samarbejdsaftale med Solsikkerne. Se
bilag. Solsikkerne modtog i 2018 fra Lemvig Kommune 235.000 kr. i tilskud fra § 18 midlerne.

Foreningen Solsikkerne fremsender årsregnskab 2018.

Lovgrundlag, politikker

Lov om social service §18.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At årsregnskab 2018 fra foreningen Solsikkerne tages til efterretning.

Beslutning:

30. april 2019.

Til efterretning.

 

1 Solsikkerne - Årsregnskab 2018 (PDF)
2 Underskrevet samarbejdsaftale - Solsikkerne (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 11                Orientering fra formanden

                 00.22.04A00-0001

Sagsfremstilling

·         Indvielse af Svinget.

Beslutning:

30. april 2019.

Orienteret.

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 12                Meddelelser

                 27.00.00I00-0013

Sagsfremstilling

·         Kørsel til KL’s Social & Sundhedspolitiske Forum 2019.

·         Hvad skal KL’s Sundheds- og Ældreudvalg se og drøfte i jeres kommune?

·         Referat Ældrerådet 10. april 2019.

·         Kommunal medfinansiering af sundhed.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning:

30. april 2019.

Til efterretning.

·         Behandlingstestamente

·         Hovedrengøring?

 

1 Hvad skal KL’s Sundheds- og Ældreudvalg se og drøfte i jeres kommune? (PDF)
2 Referat Ældrerådet 10. april 2019 (DOCX)
3 Kommunal medfinansiering af sundhed (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

13. Lukket punkt.

 

Til indholdsfortegnelse

 

14. Lukket punkt.