Dagsordenspunkter

  åbent 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets område
  åbent 2 Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse: Godkendelse
  åbent 3 Strategi for ældre og værdighed: Godkendelse
  åbent 4 Strategi for teknologi og digitalisering: Godkendelse
  åbent 5 Strategi for frivillighed og civilsamfund: Godkendelse
  åbent 6 Strategi for Handicap & Psykiatri: Godkendelse
  åbent 7 §18 - Uddeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde 2019
  åbent 8 Orientering fra formanden
  åbent 9 Meddelelser 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 1                  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Social- og Sundhedsudvalgetsområde

                 00.30.14A00-0003

Resumé
Direktøren for Social & Sundhed sender budgetopfølgning på Social- og
Sundhedsudvalgets område samt direktørerklæring pr. 31. marts 2019.

Sagsfremstilling

På baggrund af økonomiopfølgningen forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I 1.000 kr. 

Opr. budget 2019

Tillægsbevillinger og omplaceringer

Korr. budget 2019 ekskl. overførsler mellem årene

Forventet regnskab 2019

Forskel forventet regnskab og korr. Budget

Drift

1

2

3 (1+2)

4

5 (4-3)

Sociale ydelser i øvrigt

888

 

888

778

-110

Handicap & Psykiatri

109.776

3.468

113.244

114.277

1.033

Ældre & Omsorg

185.559

-2.215

183.344

186.941

3.597

Sundhed

116.634

276

116.910

116.553

-357

I alt

412.857

1.529

414.386

418.549

4.163

 

Økonomikonsulent deltager i sagens behandling.

Lovgrundlag, politikker

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede merforbrug på driften udgør 4,3 mio. kr.

Servicerammen vil netto blive påvirket negativt med 4,2 mio. kr.

Ved overskridelse af rammen, er der i Finansloven vedtaget en særlig
straffemekanisme for 2019, der forenklet går ud på, at hver gang Lemvig
Kommune overskrider rammen med 1 kr., vil kommunen blive pålagt en straf på 0,60 kr., og de øvrige kommuner vil blive pålagt en straf på 0,40 kr. af
overskridelsen. Det er derfor ekstra vigtigt, at Lemvig Kommune overholder
rammen for serviceudgifter i 2019.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og
Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 godkendes.

·         At der gives en negativ tillægsbevilling på 161.000 kr. som fragår Ældreafdelingen under Social- og Sundhedsudvalget og at der gives en positiv tillægsbevilling på 161.000 kr. som tilgår Ældreafdelingen under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

·         At der vedr. flytningen af Østerbo Nord gives en negativ tillægsbevilling på 163.000 kr. som fragår Ældreområdet Lemvig under Social- og Sundhedsudvalget og at der gives en positiv tillægsbevilling på 163.000 kr. som tilgår Dag- og Døgncenter Lemvig under Social- og Sundhedsudvalget. Ændringen i overslagsår medtages som teknisk ændring til budget 2020.

Beslutning:

8. maj 2019.

Anbefales.

 

1 Budgetopfølgning pr 31. marts 2019 - Politikområder med bemærkninger (PDF)
2 Budgetopfølgning pr 31. marts 2019 - Service og overførselsudgifter (PDF)
3 Budgetopfølgning pr 31.03.2019 - Det specialiserede socialområde (PDF)
4 Direktørerklæring for Social & Sundhed pr. 31. marts 2019 (PDF)
5 Udgiftsdriver Social- og Sundhedsudvalget 31.03.2019 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 2                  Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse: Godkendelse

                 29.09.00G01-0007

Resumé
På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 26. marts 2019 godkendte udvalget høringsudkast til en kommende strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Udkastet har nu været i høring. I sagen præsenteres indkomne høringssvar og oplæg til endelig strategi til anbefaling til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Høringsudkastet til Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse har været i offentlig høring på lemvig.dk i perioden 12.- 26. april 2019. Der er i den offentlige høring kommet i alt 3 høringssvar, men ingen til Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Strategien har derudover været i høring hos følgende parter:

·         Familie og Kulturudvalget

·         Teknik og Miljøudvalget

·         Økonomi og Erhvervsudvalget

·         Arbejdsmarkeds og Integrationsudvalget

·         MED II Social- og Sundhed

·         Ældrerådet

                 I høringsprocessen er der kommet følgende bemærkninger til strategien:

                 Ældrerådet

Generelle kommentarer på tværs af strategier:

·         At strategierne bør gennemskrives med henblik på, at alle borgere kan forstå indholdet.

·         At strategierne bør udgives i en letlæselig pixi-udgave

                 Specifikke bemærkninger til Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse:

·         De forebyggende hjemmebesøg er et godt middel til at opspore og fremme mental og fysisk sundhed hos de ældre. Derfor opfordrer Ældrerådet kommunen til at sikre, at antallet af forebyggende hjemmebesøg er tilstrækkelige, og at besøgene udføres efter intentionerne i SEL § 78a.

MED II Social og Sundhed

·         Fint at der arbejdes med røgfri miljøer, men hvad med snus? Det bør medtænkes i indsatserne.

·         Patientforløb – bør de kaldes for borgerforløb? (side 4)

 

Høringssvarene har givet anledning til følgende forslag til ændringer i strategien:

·         Under fokusområdet Sundt hverdagsliv er der til den første indsats tilføjet ”bruge snus eller bruge andre tobaksprodukter”.

·         Ældrerådets kommentar vedrørende forebyggende hjemmebesøg er taget til efterretning, men menes at være inkluderet i Strategi for ældre og værdighed under indsats til fokusområdet ”Bæredygtig udvikling af ældreområdet”.

 

Lovgrundlag, politikker

Vision og politikker for Lemvig Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At udvalget godkender forslag til ændringer i høringsudkast til strategi for sundhedsfremme og forebyggelse.

·         At udvalget anbefaler strategien for sundhedsfremme og forebyggelse til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning:

8. maj 2019.

Anbefales.

 

1 Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse - Godkendelse (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 3                  Strategi for ældre og værdighed: Godkendelse

                 27.00.00P22-0003

Resumé
På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 26. marts 2019 godkendte udvalget høringsudkast til en kommende strategi for ældre og værdighed. Udkastet har nu været i høring. I sagen præsenteres indkomne høringssvar og oplæg til endelig strategi til anbefaling til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Høringsudkastet til strategi for ældre og værdighed har været i
offentlig høring på lemvig.dk i perioden 12.- 26. april 2019. Der er i den offentlige høringsperiode kommet i alt 3 høringssvar men ingen til strategi for ældre og værdighed.

Strategien har derudover været i høring hos følgende parter:

·         Familie og Kulturudvalget

·         Teknik og Miljøudvalget

·         Økonomi og Erhvervsudvalget

·         Arbejdsmarkeds og Integrationsudvalget

·         MED II Social- og Sundhed

·         Ældrerådet

I høringsprocessen er der kommet følgende bemærkninger til strategien:

Ældrerådet

Generelle kommentarer på tværs af strategier:

·         At strategierne bør gennemskrives med henblik på, at alle borgere kan forstå indholdet.

·         At strategierne bør udgives i en letlæselig pixi-udgave

Specifikke bemærkninger til strategi for ældre og værdighed:

·         En værdig ældrepleje fremmes først og fremmest gennem forebyggende og sundhedsfremmende tiltag samtidigt med, at der skabes individuelle aktiviteter tilpasset aktuelle ønsker og behov. Ældrerådet bifalder indsatserne inden for ældre og værdighed.

·         Ældrerådet finder det afgørende vigtigt, at der er kontinuerligt fokus på samarbejdet med praktiserende læger.

Høringssvarene har ikke givet anledning til indholdsmæssige ændringer i strategien.

Lovgrundlag, politikker

Vision og politikker for Lemvig Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At udvalget anbefaler strategien for ældre og værdighed til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning:

8. maj 2019.

Anbefales.

 

 

1 Strategi for ældre og værdighed - Godkendelse (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 4                  Strategi for teknologi og digitalisering: Godkendelse

                 00.01.00P22-0039

Resumé
På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 26. marts 2019 godkendte udvalget høringsudkast til en kommende strategi for teknologi og digitalisering. Udkastet har nu været i høring. I sagen præsenteres indkomne høringssvar og forslag til endelig strategi til anbefaling til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Høringsudkastet til Strategi for teknologi og digitalisering har været i offentlig høring på www.lemvig.dk i perioden 12.- 26. april 2019. Der er i den offentlige høringsperiode ikke indkommet høringssvar. Strategien har derudover været i høring hos følgende parter:

·         Familie og Kulturudvalget

·         Teknik og Miljøudvalget

·         Økonomi og Erhvervsudvalget

·         Arbejdsmarkeds og Integrationsudvalget

·         Ældrerådet

·         Handicaprådet

·         MED II Social- og Sundhed

I høringsprocessen er der kommet følgende bemærkninger til strategien:

Ældrerådet

Generelle kommentarer på tværs af strategier:

·         At strategierne bør gennemskrives med henblik på, at alle borgere kan forstå indholdet.

·         At strategierne bør udgives i en letlæselig pixi-udgave

                 Specifikke bemærkninger til strategi for teknologi og digitalisering:

·         Ældrerådet finder, at borgere, der ikke er i stand til at anvende IT og teknologiske løsninger, skal tilbydes alternative muligheder.

                 Høringssvarende har ikke givet anledning til ændringer i strategien.

                 Handicaprådet

                 Specifikke bemærkninger til Strategi for teknologi og digitalisering:

·         Handicaprådet finder, at det er tvingende nødvendigt, at Lemvig Kommune sikre sig, at der tilføres de nødvendige ressourcer, så målene kommer i hus.

                 Høringssvarende har ikke givet anledning til ændringer i strategien.

                 MEDII Social & Sundhed

                 Specifikke bemærkninger til strategi for teknologi og digitalisering:

·         Borgeren i centrum ”At sætte borgere og virksomheder i fri” – hvad betyder ordet ”fri” her?

·         Overskriften ”ansvarlig og handlekraftig digitalisering”. Digitalisering kan ikke være handlekraftig,

·         Det er essentielt at der bliver dækning i hele kommunen

·         ” ….som en vigtig driver”. Ordet driver er måske ikke det bedste.

                 Høringssvarende har ikke givet anledning til ændringer i strategien.

Lovgrundlag, politikker

Vision og politikker for Lemvig Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At udvalget godkender forslag til ændringer i strategien for teknologi og digitalisering.

·         At udvalget anbefaler strategien for teknologi og digitalisering til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning:

8. maj 2019.

Anbefales.

 

1 Strategi for teknologi og digitalisering - Godkendelse (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 5                  Strategi for frivillighed og civilsamfund: Godkendelse

                 00.01.00P16-0005

Resumé
På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 26. marts 2019 godkendte udvalget høringsudkast til en kommende strategi for frivillighed og civilsamfund. Udkastet har nu været i høring. I sagen præsenteres indkomne høringssvar og
oplæg til endelig strategi til anbefaling til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Høringsudkastet til strategi for frivillighed og civilsamfund har været i
offentlig høring på lemvig.dk i perioden 12.- 26. april 2019. Der er i den offentlige høringsperiode kommet i alt 3 høringssvar, men ingen til strategi for frivillighed og civilsamfund.

Strategien har derudover været i høring hos følgende parter:

·         Familie og Kulturudvalget

·         Teknik og Miljøudvalget

·         Økonomi og Erhvervsudvalget

·         Arbejdsmarkeds og Integrationsudvalget

·         Frivillighedsområdet gennem Frivilligcenter Lemvig

·         MED II Social- og Sundhed

I høringsprocessen er der kommet følgende bemærkninger til strategien:

Frivillighedsområdet (Generalforsamling for Frivilligcenter Lemvig):

·         Kan vi tænke unge ind i strategien, så at det ikke kun bliver en pensionist indsats

·         Der er et fin samspil mellem Kommunens strategi og Frivilligcenter Lemvigs strategi.

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i strategien:

·         Under fokusområdet ”Sammen om bæredygtig udvikling tilføjes indsatsen ”Understøtte rekruttering af unge til det frivillige område”.

Lovgrundlag, politikker

Vision og politikker for Lemvig Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At udvalget godkender ændringsforslag til strategi for frivillighed og civilsamfund.

·         At udvalget anbefaler strategien for frivillighed og civilsamfund til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning:

8. maj 2019.

Anbefales.

 

 

1 Strategi for frivillighed og civilsamfund - Godkendelse (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

Åbent  Møde.

 

  6                 Strategi for Handicap & Psykiatri: Godkendelse

                 29.09.00G01-0007

Resumé
På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 26. marts 2019 godkendte udvalget høringsudkast til en kommende strategi for Handicap & Psykiatri. Udkastet har nu været i høring, og oplæg til endelig strategi til anbefaling til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Høringsudkastet til Strategi for strategi for Handicap & Psykiatri har været i offentlig høring på lemvig.dk i perioden 12.- 26. april 2019. Der er i den offentlige høringsperiode kommet i alt tre høringssvar, men ingen til strategi for Handicap & Psykiatri.

Strategien har derudover været i høring hos følgende parter:

·         Familie og Kulturudvalget

·         Teknik og Miljøudvalget

·         Økonomi og Erhvervsudvalget

·         Arbejdsmarkeds og Integrationsudvalget

·         MED II Social- og Sundhed

·         Ældrerådet

·         Handicaprådet

                 I høringsprocessen er der kommet to høringssvar til strategien:

1.    Ældrerådet:

Overordnet finder Ældrerådet:

·         at strategierne bør gennemskrives med henblik på, at alle borgere kan forstå indholdet.

·         at strategierne bør udgives i en letlæselig pixi-udgave

 

Ældrerådet finder det meget vigtigt, at pårørende inddrages. Der er ikke yderligere kommentarer til strategien.

 

Høringssvaret har ikke givet anledning til indholdsmæssige ændringer i strategien.

 

2.    MED2, Social & Sundhed:

a)    Side 5: Indsatser, 4. dot: Medvirke til aktivering og beskæftigelse – der bør stå job/arbejde i stedet for.

b)    Side 7: Inddragelse af pårørende: Børneområdet kunne godt beskrives mere.

Høringssvaret har ikke givet anledning til indholdsmæssige ændringer i strategien. Fagchef for Børne- og Familiecentret oplyser, at han mener at børneområdet også er repræsenteret, når vi skriver ”borger” og at forældre også er pårørende. Desuden findes der allerede i dag en række konkrete indsatser på området, fx:

-      De Utrolige år (adfærdsudfordringer)

-      Cool Kids (angst)

-      Psykologhjælpen (åben rådgivning for unge, 15-25 år)

Lovgrundlag, politikker

Vision og politikker for Lemvig Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At udvalget anbefaler strategi for Handicap & Psykiatri til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning:

8. maj 2019.

Anbefales.

 

 

1 Strategi Handicap & Psykiatri - Godkendelse (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 7                  §18 - Uddeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde 2019

                 27.15.12G01-0002

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde i Lemvig Kommune efter Lov om Social Service § 18. Der er åbent for ansøgninger én gang årligt i december. Hvis der er midler til overs efter første ansøgningsrunde, åbnes der igen for ansøgning til foråret.

Sagsfremstilling

Der var ansøgningsfrist til at søge om tilskud til §18 frivilligt socialt arbejde den 1. maj 2019.

På udvalgsmøde den 10. oktober 2017 har udvalget vedtaget at prioritere ansøgninger der fremmer:

·         Livskvalitet. Eksempelvis gennem socialt samvær, samvær på tværs af generationer og enkeltstående arrangementer der har social- eller sundhedsmæssig karakter.

·         Livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende.

·         Sociale tiltag, det kan eksempelvis være besøgsordninger, ledsager- eller aflastningsordninger.

·         Indsatser i grupper med fokus på selvhjælp og for pårørende.

·         Forebyggelse af ensomhed.

·         Etableringstilskud til nye foreninger.

                 Derudover lægges vægt på:

·         Graden af geografisk tilknytning til Lemvig Kommune ved tildelingen af tilskud. Der ydes ikke støtte til landsforeninger.

·         Antallet af deltagere der inkluderes i aktiviteten.

·         Størrelsen på foreningens/organisationens egenkapital.

Lemvig Kommune har modtaget 11 ansøgninger. Der søges samlet om tilskud for 70.850 kr. Administrationen har gennemgået ansøgningerne og indstiller på baggrund af de opstillede kriterier, at der ydes tilskud for samlet 32.000 kr.

Lovgrundlag, politikker

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Der blev i december 2018 tildelt midler for 659.815 kr. til §18 midler for 2019.

Økonomi & HR bemærker, at det resterende budget for 2019 er på 258.566 kr.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At udvalget beslutter tildeling af §18-midler.

Beslutning:

8. maj 2019.

Bevilliget ifølge bilaget.

 

1 §18 ansøgninger maj 2019 - samlet (PDF)
2 Oversigt over §18 ansøgninger - maj 2019 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 8                  Orientering fra formanden

                 00.22.04A00-0001

Sagsfremstilling

·         Opfølgning på Borgermødet.

Beslutning:

8. maj 2019.

·         Åbning af mini-OL.

·         Henvendelse fra læge.

Susanne Buch deltog ikke i sagens behandling.

 

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 9                  Meddelelser

                 27.00.00I00-0013

Sagsfremstilling

·         2. nyhedsbrev Handicap & Psykiatri Går På Tværs april 2019

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At meddelelsen tages til efterretning.

Beslutning:

8. maj 2019.

Til efterretning.

·         Afslag på puljeansøgning vedrørende Sundheds- og Akuthuset.

·         Flot artikel i Sundhedskommune.

 

1 2. nyhedsbrev Handicap & Psykiatri Går På Tværs april 2019 (PDF)
2 Artikel i Sundhedskommune - Lemvig vil bryde med vanetænkningen af hjemmesygeplejen (PDF)