Dagsordenspunkter

  åbent 1 Regnskab 2018 for Social- og Sundhedsudvalget
  åbent 2 To-årig praktikpladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og -assistent samt pædagogisk assistent 2020-2021
  åbent 3 Magtanvendelser i Social & Sundhed i 2018
  åbent 4 Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse - fokus og indsatsområder
  åbent 5 Strategi for frivillighed og civilsamfund - fokus og indsatsområder
  åbent 6 Strategi for ældreområdet - fokus og indsatsområder
  åbent 7 Strategi for teknologi og digitalisering - fokus- og indsatsområder
  åbent 8 Strategi for handicap og psykiatri - fokus og indsatsområder
  åbent 9 Meddelelser
  lukket 10 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 1                  Regnskab 2018 for Social- og Sundhedsudvalget

                 00.32.10P19-0010

 

Resumé

Borgmesteren har besluttet, at sektorbeskrivelserne til regnskabet, skal beskrive regnskabet set i forhold til det korrigerede budget, og ikke som tidligere i forhold til det oprindelige budget. Denne principielle beslutning betyder, at tekster og tabeller til den tidligere fremsendte orientering af regnskab 2018 for Social- og Sundhedsudvalget er ændret, og den tilrettede version fremsendes derfor til orientering.

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser regnskabet for 2018 for Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget

Regnskab 2018

(1)

Opr. budget 2018

(2)

Korr. Budget 2018

(3)

Afvigelse

(1-3)

%

 afv.

Sociale ydelser i øvrigt

760

1.064

1.047

-288

-27,5%

Handicap og Social psykiatri

107.815

105.903

116.013

-8.198

-7,1%

Ældre og Omsorg

179.490

183.827

191.650

-12.159

-6,3%

Sundhed

107.824

114.023

99.724

8.100

8,1%

I alt

395.889

404.817

408.433

-12.545

-3,1%

- = indtægter/overskud, + = udgift/underskud

Social- og Sundhedsudvalget har et samlet mindreforbrug på 12,5 mio. kr., svarende til 3,1 % af det korrigerede budget.

På politikområdet Sociale ydelser i øvrigt er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Nedenstående tabel viser afvigelserne:

Afvigelser på politikområdet Sociale ydelser i øvrigt i mio. kr.

Serviceudgifter

-0,2

Frivilligt socialt arbejde §18

-0,2

Udenfor servicerammen

-0,1

Merudgift, nedsat funktion voksne (§100)

-0,1

I alt

-0,3

- = indtægter/overskud, + = udgift/underskud

§100-området viser et mindre forbrug på 0,1 mio. kr., som følge af en engangsindtægt vedr. bedragerisag, der har påvirket årets resultat meget positiv. Der har derudover været et forsat fald i aktiviteten. §18 viser et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. hvilket skyldes overførsel fra 17 til 18.

På politikområdet Handicap- og Psykiatri er der et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. Nedestående tabel viser afvigelserne:

Afvigelser på politikområdet Handicap og Psykiatri i mio. kr.

Serviceudgifter

-7,9

Køb/salg af tilbud

-1,1

Aftaleenheder (samlet)

-5,3

Forsorgshjem, krisecenter og misbrug behandling

-0,5

Elever

-0,0

Borgernes midler

-0,7

Øvrige

-0,3

Udenfor servicerammen

-0,3

Statsrefusioner (den centrale refusionsordning)

-0,3

I alt

-8,2

- = indtægter/overskud, + = udgift/underskud

Der er et mindreforbrug på køb/salg af tilbud på 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes, at der ved budgetopfølgningen pr. 30. september blev tilført 5,2 mio. kr., og at ikke alle forventede tilbud nåede at blive sat i gang inden udgangen af 2018.

Der er et mindreforbrug på aftaleenhederne på 5,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes, at der har været mindreforbrug på CST, VISO og projekter.

Der er et mindreforbrug på forsorgshjem, krisecenter og misbrugsbehandling på 0,5 mio. kr. Dette skyldes, at der i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 blev tilført 1,8 mio. kr., men at den forventede øget aktivitet ikke blev realiseret. Mindreforbruget er fordelt på misbrugsbehandlingen, som viser et merforbrug på 0,1 mio. kr., og forsorgshjem/krisecentre viser et mindreforbrug på det kalkulatoriske område på 0,6 mio. kr.

Elevpuljen er kalkulatorisk og er i balance efter budgetregulering i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2018.

Borgernes midler viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes akkumulerede overførsler gennem flere år vedr. kostkasser og andet på kommunens institutioner under Handicap og Psykiatri.

Der har været merindtægter fra den centrale refusionsordning på 0,3 mio. kr., som skyldes, at det har været muligt at hjemtage mere refusion end forventet på dyre enkeltsager. Der blev ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 reguleret med 0,5 mio. kr., hvilket betyder, at der samlet har været merindtægter for 0,8 mio. kr. end oprindeligt budgetteret.

På politikområdet Ældre og Omsorg er der et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. Nedenstående tabel viser afvigelserne:

Afvigelser på politikområdet Ældre og Omsorg i mio. kr.

Serviceudgifter

-11,2

Elever

-1,1

Demografipuljen

-0,2

Praktisk bistand inkl. private leverandører

-0,0

Hjælpemidler

0,2

Aftaleenheder (samlet)

-3,8

Køb/salg

-0,4

Projekter

-2,9

Plejevederlag

0,2

Borgernes midler

-3,2

Udenfor servicerammen

-1,0

Statsrefusioner (den centrale refusionsordning)

-1,0

I alt

-12,2

- = indtægter/overskud, + = udgift/underskud

For de kalkulatoriske områder udviser Elevpuljen et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der skyldes færre SOSU- elever og assistenter, samt voksenelever. Puljen er løbende blevet reguleret i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2018. Der er samlet blevet reguleret 3,6 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på elever på 4,7 mio. kr.

Afvigelsen på demografipuljen samt demografi til komplekse borgere på 0,2 kr. skyldes, at midlerne er blevet omplaceret for at dække udgifter til komplekse borgere og andet i områderne samt merforbruget på Praktisk bistand (1,8 mio. kr.) og hjælpemidler (2,2 mio. kr.). Der har været merforbrug vedr. hjælpemiddelsdepotet, som skyldes etableringsudgifter.

Aftaleenhederne har et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr., hvilket dækker over forskelle områderne imellem. Her iblandt er der bl.a. mindreforbrug på pulje til uddannelse på ældreområdet, samt mindreforbrug vedr. hjemmeplejebiler.

Køb og salg dækker viser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. hvilket dækker over merforbrug på mellemkommunale køb/salg af plejeboliger, samt merindtægt på 0,6 mio. kr. vedr. madsalg fra Lemvig Centralkøkken. Projekter viser et mindreforbrug, hvilket skyldes forudbetaling af tilskudsmidler fra staten vedr. projekter.

Borgernes midler viser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., hvilket skyldes akkumulerede overførsler gennem flere år vedr. kostkasser og andet på kommunens plejehjem.

Der har været merindtægter fra den centrale refusionsordning på 1,0 mio. kr., som skyldes, at det har været muligt at hjemtage mere refusion end forventet på dyre enkeltsager.

På politikområdet Sundhed er der et merforbrug på 8,1 mio. kr. Nedenstående tabel viser afvigelserne:

Afvigelser på politikområdet Sundhed i mio. kr.

Serviceudgifter

-4,3

Aftaleenheder (samlet)

-3,2

Rehabiliteringsindsats samt Sundhedshus

-1,1

Udenfor servicerammen

12,4

Aktivitetsbestemt medfinansiering

12,4

I alt

8,1

- = indtægter/overskud, + = udgift/underskud

Aftaleenhederne udviser samlet et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som består af mindreforbrug på Tandplejen, som følge af samarbejdet med Holstebro og merforbrug på Døgnrehabiliteringen. Derudover er der mindreforbrug på puljer vedr. sundhedsfremme og tandplejen, hvor der gennem en årrække er opsparet beløb via. overførslerne.

Rehabiliteringsindsats og midlerne til Sundhedsfremme flytning til Sundhedshuset er ikke igangsat endnu og afventer nærmere proces.

På aktivitetsbestemt medfinansiering er der et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 12,4 mio. kr. Det skyldes, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 blev vedtaget en ændret regnskabspraksis, som betød, at der blev givet en negativ tillægsbevilling på i alt 15,5 mio. kr., hvoraf de 12 mio. kr. var vedr. regnskabspraksis. Beslutningen om ændret regnskabspraksis blev korrigeret efter budgetopfølgningen pr. 30. september 2018, men kunne på dette tidspunkt ikke nå at blive effektueret. Derfor blev konsekvensen, at der i forhold til korrigeret budget ville være et merforbrug.

Udover reguleringen vedr. regnskabspraksis, er der ved budgetopfølgningerne pr. 30. juni 2018 og 30. september 2018 givet negative tillægsbevillinger for i alt 5,5 mio. kr., da prognoserne viste, at der ville være mindre aktivitet. Aktivitetsbestemt medfinansiering kom ud med et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Økonomikonsulent deltager i sagens behandling.

Lovgrundlag, politikker

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er lukket for bogføring i regnskabsåret 2018, og regnskabet er derfor endeligt.

Regnskabet udviser et mindre forbrug på 12,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At orientering om Regnskab 2018 for Social- og Sundhedsudvalget tages til efterretning.

Beslutning:

6. marts 2019.
Til efterretning.

 

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 2                  To-årig praktikpladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og -assistent samt pædagogisk assistent 2020-2021

                 81.07.00G01-0014

 

Resumé

Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og FOA har indgået en to-årig praktikpladsaftale.

Sagsfremstilling

Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og FOA er enige om, at der er en rekrutteringsudfordring i forhold til social- og sundhedspersonale i kommunerne, og at den demografiske udvikling betyder, at udfordringen vil stige de kommende år. Der er derfor enighed blandt parterne om, at det er et centralt element få uddannet flere social- og sundhedshjælpere og assistenter.

Aftalen indeholder følgende elementer:

·         Kommunerne og regionerne forpligter sig til minimum at tilvejebringe 6.000 praktikplader på uddannelsen til social- og sundhedsassistent og 3.000 praktikpladser på uddannelsen til social- og sundhedshjælper i 2020 og 2021.

·         Kommunerne vil fra 1. januar 2020 overtage det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistenteleverne. Overtagelsen af ansættelsesansvaret er permanent og er gældende for elever der ansættes efter 1. januar 2020.

·         Kommuner og regioner kan oprette flere praktikpladser end minimumskravet.

·         Praktikpladserne hos kommunerne skal opslås på praktikpladsen.dk.

·         Der igangsættes en afdækning af, hvordan praktikken på uddannelsen til social- og sundhedsassistent tilrettelægges, således aftalens ambitioner om at uddanne flere samt høj kvalitet i uddannelsens bibeholdes. Dette igangsættes primo 2019 og afsluttes primo 2020.

·         Der fastsættes målsætning om at reducere frafaldet på hovedforløbet. Til maksimalt 10 %. Der arbejdes samtidig for, at frafaldet i overgangen mellem grundforløb og hovedforløb reduceres.

·         Kommunerne forpligter sig i 2019 til at tilvejebringe mindst 700 uddannelsesaftaler på uddannelsen til pædagogisk assistent. 

Lovgrundlag, politikker

To-årig praktikpladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent 2020-2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er enighed om at aftalen skal være udgiftsneutral for kommuner og regioner, og der vil derfor ske en justering af statens bloktilskud der følger de gældende DUT-principper. Justeringen vil skulle indgå ved fastsættelsen af bloktilskuddet i forbindelse med økonomiaftalen for 2020.

Økonomi & HR bemærker, at justeringen af bloktilskuddet først kendes ved Økonomiaftalen for 2020, som indgås i juni måned 2019.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At orienteringen om den to-årige praktikpladsaftale tages til efterretning.

Beslutning:

6. marts 2019.
Til efterretning.

 

 

1 Aftaletekst om to-årig praktikaftale (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 3                  Magtanvendelser i Social & Sundhed i 2018

                 27.66.08G01-0009

 

Resumé

Det fremgår af rapporten at antallet af magtanvendelser vedr. Lemvig-borgere i 2018 udgjorde i alt 27. I 2016 og 2017 var antallet af magtanvendelser vedr. Lemvig-borgere henholdsvis 24 og 22.

Antallet af magtanvendelser vedr. andre kommuners borgere i Lemvig Kommunes tilbud udgjorde 2 i 2018, mens antallet for henholdsvis 2016 og 2017 var 34 og 0.                                                                                                 

Sagsfremstilling

Kommunen overtog med kommunalreformen den 1. januar 2007 forpligtelsen fra amtet til at følge udviklingen på området.

Lemvig Kommune nedsatte en følgegruppe, der fik til opgave at behandle indberetninger om magtanvendelser på bo- og dagtilbud inden for Handicap & Psykiatri og Ældreområdet.

Lemvig Kommunes følgegruppe skal behandle alle tilfælde af magtanvendelser vedrørende Lemvig-borgere, uanset om de har ophold i et tilbud i Lemvig Kommune eller i en anden kommune. Til gengæld skal magtanvendelser vedrørende borgere fra andre kommuner med ophold på bo- og dagtilbud i Lemvig Kommune behandles af borgerens handlekommune/anbringelseskommune.

Ved indførelse af den nye tilsynsreform og oprettelse af Socialtilsynet i 2014 blev det fastsat, at tilbuddet, som foretager magtanvendelsen, skal sende indberetning om magtanvendelse til handlekommunen, driftskommunen samt Socialtilsynet.

Handlekommunen skal behandle indberetningen, mens driftskommunen og Socialtilsynet skal vurdere, om indberetningen giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser over for det pågældende tilbud.

Følgegruppen har udarbejdet en rapport vedr. magtanvendelser for kalenderåret 2018.

Det fremgår heraf, at antallet af magtanvendelser i 2018 vedr. Lemvig-borgere udgjorde i alt 27, hvilket er en stigning på 5 i forhold til 2017, hvor antallet udgjorde 22, mens antallet i 2016 udgjorde 24.

Det fremgår også, at der i Lemvig Kommunes tilbud i 2018 var 2 magtanvendelser vedr. borgere fra andre kommuner, mens der af sin art var 0 magtanvendelser i 2017 samt 34 i 2016.

Lovgrundlag, politikker

Serviceloven §§ 125-129.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller: 

·         At orientering om magtanvendelser i Social & Sundhed 2018 tages til efterretning.

Beslutning:

6. marts 2019.
Drøftet og taget til efterretning.

 

1 Magtanvendelser på voksenområdet Social & Sundhed 2018 (PDF)
2 Magtanvendelser 2018 - Statistik (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 4                  Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse - fokus og indsatsområder

                 29.09.00G01-0007

 

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har i februar måned 2019 godkendt procesplan for udarbejdelse af en ny strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Strategien skal være endeligt godkendt i Kommunalbestyrelsen ultimo maj 2019.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en fælles skabelon for strategier i Lemvig Kommune. Af skabelonen fremgår det, at strategierne bygges op om 4-6 fokusområder med tilknyttede indsatsområder.

På mødet fremlægger administrationen udkast til fokus og indsatsområder for strategien for sundhedsfremme og forebyggelse til drøftelse.

I tids- og procesplanen for udarbejdelse af strategien, er der lagt op til afholdelse af en workshop med bred repræsentation af eksterne parter. I lyset den omfattende borgerinddragelse der er iværksat i relation til sundhedshus Lemvig, forventes Lemvig Kommune dog allerede at få en god indsigt i borgerenes ønsker til sundheden i kommunen. Derfor stilles der forslag om at ændre i tids- og procesplanen således, at der i stedet for en inddragelse af eksterne parter sker en høring af de relevante aktører. Forslag til revideret tids- og procesplan kan ses i det vedhæftede.

Lovgrundlag, politikker

Vision og politikker for Lemvig Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At oplæg til fokus og indsatsområder for strategi for sundhedsfremme og forebyggelse drøftes.

·         At ændring i tids- og procesplanen godkendes.

Beslutning:

6. marts 2019.
Drøftet.

Ændring af tids- og procesplan godkendt.

 

1 Forslag om tids- og procesplan for udarbejdelse af strategi for sundhedsfremme og forebyggelse (DOCX)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 5                  Strategi for frivillighed og civilsamfund – fokus og indsatsområder

                 00.01.00P16-0005

 

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har i februar måned 2019 godkendt procesplan for udarbejdelse af en ny strategi for frivillighed og civilsamfund. Strategien skal være endeligt godkendt i Kommunalbestyrelsen ultimo maj 2019.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en fælles skabelon for strategier i Lemvig Kommune. Af skabelonen fremgår det at strategierne bygges op om 4-6 fokusområder med tilknyttede indsatsområder.

På mødet fremlægger administrationen udkast til fokus og indsatsområder for strategien for frivillighed og civilsamfund til drøftelse.

Lovgrundlag, politikker

Vision og politikker for Lemvig Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt.

Andre konsekvenser

Ingen.

 

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At oplæg til fokus og indsatsområder for strategi for frivillighed og civilsamfund drøftes.

Beslutning:

6. marts 2019.
Drøftet.

 

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 6                  Strategi for ældreområdet – fokus og indsatsområder

                 27.00.00P22-0003

 

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har i februar måned 2019 godkendt procesplan for udarbejdelse af en ny strategi for ældreområdet. Strategien skal være endeligt godkendt i Kommunalbestyrelsen ultimo maj 2019.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en fælles skabelon for strategier i Lemvig Kommune. Af skabelonen fremgår det, at strategierne bygges op om 4-6 fokusområder med tilknyttede indsatsområder.

På mødet fremlægger administrationen udkast til fokus og indsatsområder for strategien for ældreområdet til drøftelse.

Lovgrundlag, politikker

Vision og politikker for Lemvig Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At oplæg til fokus og indsatsområder for strategi for ældreområdet drøftes.

Beslutning:

6. marts 2019.
Drøftet.

 

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 7                  Strategi for teknologi og digitalisering – fokus og indsatsområder

                 00.01.00P22-0039

 

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har i februar måned 2019 godkendt procesplan for udarbejdelse af en ny strategi for teknologi og digitalisering. Strategien skal være endeligt godkendt i Kommunalbestyrelsen ultimo maj 2019.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en fælles skabelon for strategier i Lemvig Kommune. Af skabelonen fremgår det at strategierne bygges op om 4-6 fokusområder med tilknyttede indsatsområder.

På mødet fremlægger administrationen udkast til fokus og indsatsområder for strategien for teknologi og digitalisering til drøftelse.

Lovgrundlag, politikker

Vision og politikker for Lemvig Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At oplæg til fokus og indsatsområder for strategi for teknologi og digitalisering drøftes.

Beslutning:

6. marts 2019.
Drøftet.

 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 8                  Strategi for handicap & psykiatri - fokus og indsatsområder

                 00.01.00P16-0001

 

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har i februar måned 2019 godkendt procesplan for udarbejdelse af en ny strategi for handicap og psykiatri. Strategien skal være endeligt godkendt i Kommunalbestyrelsen ultimo maj 2019.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en fælles skabelon for strategier i Lemvig Kommune. Af skabelonen fremgår det at strategierne bygges op om 4-6 fokusområder med tilknyttede indsatsområder.

På mødet fremlægger administrationen udkast til fokus og indsatsområder for strategien for handicap og psykiatri til drøftelse.

Lovgrundlag, politikker

Vision og politikker for Lemvig Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At fokus og indsatsområder for strategi for handicap og psykiatri drøftes.

Beslutning:

6. marts 2019.
Drøftet.

Tina Boel van Ingen deltog ikke i sagens behandling.

 

 

 

1 Fokuspunkter og indsatsområder for strategi for handicap og psykiatri (DOCX)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 9                  Meddelelser

                 27.00.00I00-0013

Sagsfremstilling

·         Nyhedsbrev Værdig Ældrepleje marts 2019.

·         Sundhedsfremme og forebyggelse – lokaler.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning:

6. marts 2019.
Taget til efterretning.

Tina Boel van Ingen deltog ikke i sagens behandling.

 

1 Nyhedsbred Værdig Ældrepleje marts 2019 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

10. Lukket punkt.