Dagsordenspunkter

  åbent 1 Overførsler fra 2018 til 2019 på Social- og Sundhedsudvalgetsområde
  åbent 2 Strategi for teknologi og digitalisering - høringsudkast
  åbent 3 Strategi for Handicap & Psykiatri - høringsudkast
  åbent 4 Strategi for frivillighed og civilsamfund - høringsudkast
  åbent 5 Strategi for ældre og værdighed - høringsudkast
  åbent 6 Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse - høringsudkast
  åbent 7 Ansøgning - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2019, godkendelse
  åbent 8 Udvikling i det nære sundhedsvæsen - KL’s dataindsamling 2018
  åbent 9 Kvalitetsstandard for sygepleje og sygeplejeklinikker
  åbent 10 Ankestyrelsens statistik over afgjorte sager 2017-2018 - Handicap & Psykiatri
  åbent 11 Anlægsregnskab - Bofællesskabet Bakkebo
  åbent 12 Meddelelser
  lukket 13 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 1                  Overførsler fra 2018 til 2019 på Social- og Sundhedsudvalgetsområde

                 00.30.00Ø00-0032

 

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget søger om drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på samlet 20.526.000 kr.

Sagsfremstilling

Sammendrag af overførsler for Social- og Sundhedsudvalget:

Overførsler fra 2018 til 2019
i hele 1.000 kr.

Drift

18.317

Anlæg

2.209

I alt overførsler

20.526

Der henvises til bilaget.

Der søges om driftsoverførsler fra 2018 til 2019 på 18,317 mio. kr. mod 19,9 mio. kr. fra 2017 til 2018. Faldet vedrører primært overførsler på aftaleenheder.
Aftaleenhederne under Social- og Sundhedsudvalgets område søger om overførsler fra 2018 til 2019 på samlet 3,4 mio. kr. mod 4,6 mio. kr. fra 2017 til 2018.

Overførselsadgang og mulighed for opsparing iht. dialogaftalerne.

Der er adgang til at overføre overskud til næste år indenfor en ramme på 5 % af aftaleenhedens korrigerede nettodriftsbudget. Det er ikke hensigten, at aftaleenheden skal præstere opsparing som et mål i sig selv. Det er meningen, at budgettet skal bruges i løbet af året til de formål, der er for aftaleenheden.

Aftaleenheden har et grundlæggende ansvar for, at budgettet overholdes, men specielle omstændigheder kan begrunde, at der overføres underskud. Underskud skal afvikles over maksimalt 2 år og skal i særlige tilfælde ledsages af en beskrivelse i en handlingsplan.

Vi har dialog- og aftalestyring, hvilket medfører, at udviklingen løbende drøftes.

Direktionen anbefaler, at der på driften overføres 18.317.074 kr. til forbrug i 2019, og at der vedr. anlæg overføres 2.209.000 kr. til forbrug i 2019.

Økonomikonsulent deltager i sagens behandling.

Lovgrundlag, politikker

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

De godkendte overførsler vil fragå kassebeholdningen i 2019.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller:

·         At der samlet overføres en driftsbevilling på 18.317.074 kr. fra 2018 til forbrug i 2019, og at der dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2019 på 18.317.074 kr.

·         At der overføres anlægsbevillinger på 2.209.000 kr. fra 2018 til forbrug i 2019, og at der dermed gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2019 på 2.209.000 kr.

Beslutning:

26. marts 2019.

Anbefales.

 

1 Overførsler fra 2018 til 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets område (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 2                  Strategi for teknologi og digitalisering - høringsudkast

                 00.01.00P22-0039

Resumé
På sidste møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 6. marts 2019 drøftede udvalget fokusområder og indsatser til kommende strategi for teknologi og digitalisering. Udkast er nu færdigskrevet og klar til at blive sendt i høring forud for udvalgets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

                 Strategien indeholder følgende fokusområder:

1. Borgeren i centrum

2. Ansvarlig og handlekraft digitalisering

3. Bæredygtig udvikling

4. Digitale fællesskaber

Samtlige strategier sendes i offentlig høring i perioden 12. – 26. april 2019, hvilket annonceres via kommunens hjemmeside.

Digitalisering & IT konsulent og akademiske medarbejdere deltager i sagens behandling.

Lovgrundlag, politikker

Vision og politikker for Lemvig Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At strategi for teknologi og digitalisering sendes i høring i Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2019, Familie- og Kulturudvalget den 23. april 2019 samt Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget den 11. april 2019.

·         At strategi for teknologi og digitalisering sendes i høring i MED II Social & Sundhed med høringsfrist den 26. april 2019.

Beslutning:

26. marts 2019.

·         Strategi for teknologi og digitalisering sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

·         Strategi for teknologi og digitalisering sendes i høring.

 

1 Høringsudkast: Strategi for teknologi og digitalisering (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Møde.

 

 3                  Strategi for Handicap & Psykiatri: Høringsudkast

                 00.01.00P16-0004

 

Resumé

På sidste møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 6. marts 2019 drøftede udvalget fokusområder og indsatser til kommende strategi for Handicap & Psykiatri. Udkast er nu færdigskrevet og klar til at blive sendt i høring forud for udvalgets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

                 Strategien indeholder følgende fokusområder:

1.    Sammenhængende og helhedsorienterede indsatser

2.    Livsmestring og mental sundhed

3.    Fleksibilitet og nærhed i lokale tilbud

4.    Inddragelse af pårørende

Udover den politiske drøftelse på mødet den 6. marts 2019, har strategien også været til debat blandt følgende interessenter:

-      16. januar: Workshop for interne medarbejdere fra Jobcenter, Børne- og Familiecenteret, Ældreområdet, Handicap & Psykiatri Myndighed, Labyrinten samt Kærhuset.

-      26. februar: Strategimøde i ledergruppen på Handicap & Psykiatri-området.

-      4. marts: Dialogmøde med Danske Handicaporganisationers lokalafdeling Lemvig.

-      18. marts: Dialogmøde med praktiserende læger i Lemvig Kommune.

Samtlige strategier sendes i offentlig høring i perioden 12. - 26. april 2019, hvilket annonceres via kommunens hjemmeside.

Akademiske medarbejdere deltager i sagens behandling.

                 Lovgrundlag, politikker

Vision og politikker for Lemvig Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At strategi for Handicap & Psykiatri sendes i høring i Familie- og Kulturudvalget den 23. april 2019 samt Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget 11. april 2019.

·         At strategi for Handicap & Psykiatri sendes i høring i MED II Social & Sundhed med høringsfrist 26. april 2019.

·         At strategi for Handicap & Psykiatri sendes i høring Ældrerådet og Handicaprådet med høringsfrist 26. april 2019.

Beslutning:

26. marts 2019.

·         Strategi for Handicap & Psykiatri sendes i høring.

 

1 Høringsudkast: Strategi for Handicap & Psykiatri (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 4                  Strategi for frivillighed og civilsamfund - høringsudkast

                 00.01.00P16-0005

 

Resumé

På sidste møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 6. marts 2019 drøftede udvalget fokusområder og indsatser til kommende strategi for frivillighed og civilsamfund. Udkast er nu færdigskrevet og klar til at blive sendt i høring forud for udvalgets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Udover den politiske drøftelse på mødet 6. marts 2019 har der været afholdt workshop med frivillige i samarbejde med Frivilligcenter Lemvig den 28. februar 2019.

Samtlige strategier sendes i offentlig høring i perioden 12. – 26. april 2019, hvilket annonceres via kommunens hjemmeside.

Høringsudkast til strategien eftersendes dagsordenen.

Akademiske medarbejdere deltager i sagens behandling.

Lovgrundlag, politikker

Vision og politikker for Lemvig Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At strategi for frivillighed og civilsamfund sendes i høring i Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2019, Familie- og Kulturudvalget den 23. april 2019 samt Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget 11. april 2019.

·         At strategi for frivillighed og civilsamfund sendes i høring hos frivillige og foreninger via Frivilligcenter Lemvig. Høringsfrist 26. april 2019.

Beslutning:

26. marts 2019.

·         Strategi for frivillighed og civilsamfund sendes i høring.

 

1 Høringsudkast: Strategi for frivillighed og civilsamfund (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 5                  Strategi for ældre og værdighed - høringsudkast

                 27.00.00P22-0003

 

Resumé

På sidste møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 6. marts 2019 drøftede udvalget fokusområder og indsatser til kommende strategi for ældre og værdighed. Udkast er nu færdigskrevet og klar til at blive sendt i høring forud for udvalgets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Udover den politiske drøftelse på mødet 6. marts 2019 er strategien for ældre og værdighed drøftet på en workshop med interessenter og ledere fra ældreområdet i Lemvig Kommune den 28. februar 2019.

Samtlige strategier sendes i offentlig høring i perioden 12. – 26. april 2019, hvilket annonceres via kommunens hjemmeside.

Høringsudkast til strategien eftersendes dagsordenen.

Akademiske medarbejdere deltager i sagens behandling.

Lovgrundlag, politikker

Vision og politikker for Lemvig Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At strategi for ældre og værdighed sendes i høring i Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2019.

·         At strategi for ældre og værdighed sendes i høring i MED II Social & Sundhed med høringsfrist 26. april 2019.

·         At strategi for ældre og værdighed sendes i høring i Ældrerådet med høringsfrist 26. april 2019.

Beslutning:

26. marts 2019.

·         Strategi for ældre og værdighed sendes i høring.

 

1 Høringsudkast: Strategi for ældre og værdighed (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 6                  Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

                 29.09.00G01-0007

Resumé
På sidste møde i Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2019 drøftede udvalget fokusområder og indsatser til en kommende strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. På det grundlag er der udarbejdet et udkast til drøftelse inden det sendes til høring forud for udvalgets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Strategien indeholder følgende fokusområder:

1. Sundt hverdagsliv

2. Trivsel

3. Sammen om sundhed

Udover den politiske drøftelse på udvalgsmødet den 6. marts 2019 har der i løbet af marts måned 2019 været afholdt fire samtalesaloner om sundhed med deltagelse af samlet godt 50 borgere. Input fra samtalesalonerne er taget med som grundlag for høringsudkast til strategien.

Samtlige strategier sendes i offentlig høring i perioden 12. – 26. april 2019, hvilket annonceres via kommunens hjemmeside.

Akademiske medarbejdere deltager i sagens behandling.

Lovgrundlag, politikker

Vision og politikker for Lemvig Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

 

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At strategi for sundhedsfremme og forebyggelse sendes i høring i Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2019, Familie- og Kulturudvalget den 23. april 2019 samt Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 11. april 2019.

·         At strategi for sundhedsfremme og forebyggelse sendes i høring i MED II Social & Sundhed med høringsfrist den 26. april 2019.

Beslutning:

26. marts 2019.

·         Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse sendes i høring.

 

1 Høringsudkast: Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 7                  Ansøgning - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2019, godkendelse

                 29.00.04Ø34-0001

Resumé
Lemvig Kommune har sammen med Region Midtjylland sendt en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2019. Ansøgningen er indsendt med forbehold for politisk godkendelse i både region og kommune.

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune har sammen med Region Midtjylland sendt en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2019. Puljen er på samlet 800 mio. kr. og der udmøntes med denne ansøgningsrunde 207,6 mio. kr.

Puljen giver mulighed for at søge midler til etablering, renovering eller udbygning af læge- og sundhedshuse, samt midler til indkøb af nødvendigt apparatur og udstyr til varetagelse af behandlingsopgaver.

Der er med ansøgningen samlet søgt om 10,7 mio. kr. til udbygning af Lemvig Sundheds- og Akuthus. Ansøgningen omfatter fem delprojekter, som i ansøgningen behandles enkeltvis i hver sit ansøgningsskema. Delprojekterne omhandler:

·         Etablering af flerlægepraksis – udvidelse af lokaler, der blev søgt midler til i 2018 (2,4 mio. kr.)

·         Etablering af fælles mødelokaler og fleksible kliniklokaler til praksisydere (2,5 mio. kr.)

·         Ombygning af hovedindgang og foyer (1,5 mio. kr.)            

·         Faciliteter til trænings- og holdaktiviteter (4 mio. kr.)

·         Sygepleje- og sårklinik (0,3 mio. kr.)

Udover de søgte 10,7 mio. kr. i ansøgningen, er der budgetteret med en egenfinansiering fra Lemvig Kommune på 2 mio. kr. specifikt til etablering af trænings- og holdfaciliteter.

I 2018 søgte Lemvig Kommune og Region Midtjylland puljen om 12,5 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer samt indkøb af elektronisk udstyr. Ministeriet bevilgede på daværende tidspunkt 2,7 mio. kr. til etablering af lokaler til flerlægepraksis samt indkøb af udstyr til telekommunikation. Regionen afsatte i forbindelse med bevillingen i 2018, 1 mio. kr. i medfinansiering.

Ansøgningen forventes politisk godkendt i Regionsrådet den 24. april 2019.

Lovgrundlag, politikker

Puljen er afsat på grundlag af finansloven for 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er i ansøgningen medtaget en kommunal medfinansiering til etablering af faciliteter til trænings- og holdaktiviteter. Medfinansieringen er de 2 mio. kr. der er afsat i budget 2017 samt 2018 til etablering af kommunal sundhedsfremme og forebyggelse i Sundhedshuset.

Økonomi & HR har ingen yderligere bemærkninger, da der er anvist finansiering.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse godkendes.

Beslutning:

26. marts 2019.

Anbefales.

 

1 Ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse_underskrevet (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 8                  Udvikling i det nære sundhedsvæsen – KL’s dataindsamling 2018

                 29.09.00G01-0017

Resumé
Med sagen præsenteres KL’s seneste data for udviklingen i de kommunale sundhedsindsatser på kommuneniveau.

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening (KL) udarbejder årligt en status på udviklingen i de kommunale sundhedsindsatser ud fra en spørgeskemaundersøgelse som udsendes til alle landets kommuner. Seneste undersøgelse er gennemført i oktober 2018 med en svarprocent på 100. Data fra undersøgelsen bliver anvendt til at følge og dokumentere udviklingen af det nære sundhedsvæsen i kommunerne samt i KL’s løbende interessevaretagelse.

Undersøgelsen behandler temaerne:

·         Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

·         Genoptræning efter sundhedsloven

·         Hjerneskade

·         Palliation

·         Demens

·         Kommunale akutfunktioner

·         Psykiatri

·         Samarbejde med læger

·         Faste læger på plejecentre og botilbud

·         Sundhedshuse

·         Opgaver fra sygehus

·         Kommunens planlægning for 2019

                 Bemærkninger til data for Lemvig Kommune oktober 2018:

Tabel 1.1: Forebyggelsestilbud

Aktuelt tilbyder Lemvig Kommune ikke forløb vedrørende angst og depression, som det fremgår af skemaet. Med den kommende strategi for sundhedsfremme og forebyggelse stilles forslag om en indsats rettet mod netop borgere med angst, stress og depression.

Andel borgere med kronisk sygdom der gennemfører et forebyggelsestilbud er i dataindsamlingen angivet til at være 0-25%. Ved en efterprøvning ser det ud til, at Lemvig Kommune ikke har valide data på området. Der arbejdes administrativt på at etablere ny registreringspraksis, så andelen kan opgøres validt inden KL’s næste dataindsamling.

Tabel 2.1: Genoptræning

Svarene var gældende i oktober 2018. I 2019 har Kommunalbestyrelsen tildelt midler til genoptræningsområdet, og dermed sikret en øget kapacitet og iværksat initiativer, som skal understøtte at borgere med genoptræningsplaner tilbydes opstart indenfor 7 kalenderdage.

Tabel 3.1: Hjerneskade

Det angives i skemaet at avanceret genoptræning på nuværende tidspunkt ikke varetages af fagpersoner med særlige kompetencer inden for deres fagområde og med den nødvendige volumen i Lemvig Kommune. Samtidig svares der nej til at Lemvig Kommune har implementeret Sundhedsstyrelsens faglige retningslinjer og til, at kommunen samarbejder med andre kommuner om at sikre de særlige kompetencer og volumen.

Administrativt er der fokus på genoptræningsområdet og der arbejdes med at udvikle løsninger, som kan styrke den faglige kvalitet i genoptræningstilbuddene yderligere.

Tabel 5.1: Demens

Der er angivet, at Lemvig Kommune ikke har tilbud om fysisk træning og aktiviteter til borgere med demens. 

Der tilbydes dog træning for borgere i Dagcenter Lynghaven i Klinkby, og der er med Værdighedspolitik 2019, afsat midler til en styrket indsats for at styrke den målrettede træning for borgere med demens i Lynghaven.

Derudover er der i regi af projekt Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud for borgere med demens, startet et forsøg med træning i motionscenter for borgere med demens. Tilbuddet er udviklet i et samarbejde mellem en medarbejder fra sundhedsfremme og forebyggelsesenheden og projektmedarbejder fra demensområdet.

Tabel 7.1: Psykiatri

Lemvig Kommune har siden besvarelsen af spørgeskemaet etableret Psykiatrien i Nordvest i samarbejde med Holstebro og Struer Kommuner.

Tabel 9.1: Faste læger tilknyttet plejecentre og botilbud.

Lemvig Kommune har ikke implementeret faste læger på plejecentre og i botilbud i forhold til beboere. Praksiskonsulenten samarbejder med institutionerne på Handicap & Psykiatri og Ældre & Sundhed i forhold til sundhedsopgaven.

Tabel 10.1: Sundhedshuse

Lemvig Kommune og Region Midt er i proces med etablering af sundhedshus Lemvig.

                 Lovgrundlag, politikker

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At orientering om KL’s dataindsamling vedrørende udviklingen i de kommunale sundhedsindsatser tages til efterretning.

Beslutning:

26. marts 2019.

Til efterretning.

 

1 Tabeller udvikling i det nære sundhedsvæsen Region Midtjylland 2018 (PDF)
2 Bemærkninger: KL's dataindsamling på sundhedsområdet 2018 (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 9                  Kvalitetsstandard for sygepleje og sygeplejeklinikker

                 00.01.00P20-0014

 

Resumé

På baggrund af anbefalinger fra Ældreanalysen 2018 besluttede Social- og Sundhedsudvalget på møde 7. november 2018 vedrørende sygepleje og sygeplejeklinikker at:

·         Sygepleje varetages som udgangspunkt i sygeplejeklinikker.

·         Der etableres en sygeplejeklinik i det kommende Sundhedshus i Lemvig.

·         Der opbygges ledelsesinformation, som sikrer at udviklingen i brugen af sygeplejeklinikkerne kan følges tæt.   

·         Kvalitetsstandarden for sygeplejeydelser opdateres.

Der udarbejdes fælles standarder for sygeplejen, således at der sikres et ensartet serviceniveau på tværs af organisatoriske enheder.

Her følger status i sagen, og kvalitetsstandard fremsendes til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling
Beslutningen om, at sygepleje som udgangspunkt varetages på sygeplejeklinik, handler om at skabe bæredygtige rammer og en fremtidssikret økonomi for ældreplejen i Lemvig Kommune. Med øget brug af sygeplejeklinikkerne, skabes der større fleksibilitet for borgerne, idet de kan møde op på en sygeplejeklinik til en forud aftalt tid frem for at vente på sygeplejen i hjemmet. Desuden øger det kvaliteten af den sygepleje borgeren modtager, da sygeplejeklinikkerne har bedre behandlingsfaciliteter. Når en større del af de sygeplejefaglige opgaver løses på klinikkerne, spares desuden ressourcer på medarbejdernes transport. Det vurderes i ældreanalysen, at mellem 25 % og 30 % af alle sygeplejefaglige opgaver kan løses i klinikkerne på sigt. Ledelsesinformation følger udviklingen i sygeplejeklinikkerne med virkning fra 1. januar 2019.

Lemvig Kommune har allerede i dag tre sygeplejeklinikker. Sygeplejeklinikken i Lemvig by er hyppigst anvendt, da den også fungerer som sårklinik for hele kommunen. Fremadrettet flytter sårklinikken ind i det kommende sundhedshus.

I den forbindelse er de eksisterende tre sygeplejeklinikker i gang med at blive opdateret, så de kan tilbyde ensartede faciliteter og sikre samme serviceniveau. Mandag 29. april 2019 afholdes officiel åbningsreception for de opdaterede sygeplejeklinikker. Desuden er hjemmesiden opdateret, og pjece med information til borgeren udarbejdet.

Sygeplejeklinikken tilbyder flere opgaver, blandt andet:

·         Sårbehandling

·         Medicindosering

·         Injektioner

·         Kateterpleje, inklusiv skift af kateter

·         Måltagning til kompression strømper

·         Inkontinensvejledning

·         Medicinsk behandling

·         Blodtryk og blodsukker måling

·         Stomipleje

·         Øjen- og øredrypning

·         Råd og vejledning

Kommunal sygepleje er gratis, men borgeren skal selv medbringe medicin, doseringsæsker, cremer, salver og eventuel speciel forbinding. Sygeplejeklinikken har åben alle ugens dage efter aftale.

Serviceniveauet, som gælder uanset hvor sygplejeydelser udføres, er beskrevet i kvalitetsstandard for sygepleje, og fremsendes til udvalgets godkendelse.

Lovgrundlag, politikker

Sundhedsloven § 138.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR bemærker, at der er afsat 460.000 kr. i budget 2019 til etablering og ibrugtagning af sygeplejeklinikker. Driften af klinikkerne afholdes inden for områdernes eksisterende budget.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At kvalitetsstandard for sygepleje godkendes.

·         At orientering om status på sygeplejeklinikker tages til efterretning.

Beslutning:

26. marts 2019.

·         Kvalitetsstandard for sygepleje godkendt.

·         Status på sygeplejeklinikker taget til efterretning.

 

1 Kvalitetsstandard Sygepleje (PDF)
2 Pjece Velkommen til sygeplejeklinikken (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 10                Ankestyrelsens statistik over afgjorte sager 2017-2018 - Handicap & Psykiatri

                 16.15.00I00-0006

Resumé

Ankestyrelsen har i 2018 afgjort 6 sager, hvoraf 2 er stadfæstet, 2 er hjemvist og 2 er afvist/henvist. Der er tale om et markant fald i forhold til 2017, hvor det samlede antal afgjorte sager udgjorde 15.

Sagsfremstilling

Administrationen har dannet en rapport over Ankestyrelsens ankestatistik 2017-2018 vedrørende de lovområder, som varetages af Handicap & Psykiatri og der er desuden draget sammenligning med de tilsvarende taloplysninger for hele landet.

Statistikken er opgjort i antal afgjorte sager fordelt på følgende 4 afgørelsestyper:

-      Stadfæstelse

-      Ændring

-      Hjemvisning

-      Afvisning/henvisning

-      Afvisning/henvisning                

Afgørelsestype

Antal sager

Antal sager i procent

Lemvig Kommune

Lemvig Kommune

Hele landet

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Stadfæstelse

6

2

40% (50%)

33%

61%

55%

Ændring

4

0

27% (33%)

0 %

8%

8%

Hjemvisning

5*

2

33% (17%)

33%

23%

28%

Afvisning/henvisning

0

2

0

33%

8%

9%

I alt

15**

6

100%

100%

100%

100%

*vedrørende 2 sager.

**vedrørende 12 sager.

Det bemærkes, at 1 sag der er afgjort i Ankestyrelsen, i ovennævnte statistik, tæller med det antal paragraffer, som sagen er afgjort efter. I 2017 blev der hjemvist 2 sager, der i statistikken tæller som 5, da de 2 sager blev afgjort efter henholdsvis 2 og 3 paragraffer.

I 2018 er alle sagsafgørelser afgjort efter 1 paragraf.

Afgørelser i alt

Ankestyrelsen har i 2017 og 2018 afgjort henholdsvis og 15 (12) og 6 sager fra Lemvig Kommune.

Stadfæstelse

Ankestyrelsen giver Lemvig Kommune medhold i den trufne afgørelse i de 2 sager.                        

Lemvig Kommunes andel i 2018 er 33 % sammenlignet med hele landet, der har en andel på 55%. I 2017 lå de tilsvarende værdier på 40% (50%) for Lemvig Kommune og 61% for hele landet.

Ændring

Ankestyrelsen har i 2018 ikke ændret Lemvig Kommunes afgørelse i nogle sager.             

Lemvig Kommunes andel i 2018 ligger på 0 % sammenlignet med hele landet, der har en andel på 8%. I 2017 lå de tilsvarende værdier på 27% (33%) for Lemvig Kommune og 8% for hele landet.

Hjemvisning

Ankestyrelsen foretager hjemvisning, når sagen ikke anses at være tilstrækkeligt belyst. Lemvig Kommune skal i disse tilfælde træffe en ny afgørelse. Dette er sket i 2 sager.
Lemvig Kommunes andel i 2018 udgjorde 33% mod en andel på 28% i hele landet, hvilket svarer nogenlunde til niveauet i 2017.

Afvisning/henvisning

Ankestyrelsen kan afvise en sag, hvis klagefristen på 4 uger ikke er overholdt eller kan henvise sagen til anden myndighed, hvis sagens tema ligger uden for Ankestyrelsens kompetenceområde. Dette skete i 2 sager.

Lemvig Kommunes andel i 2018 udgjorde 33% mod 0% i 2017. På landsplan lå tallene i 2017 og 2018 på 8% og 9%.

Lemvig Kommune har et lavt antal sager fordelt på de 4 afgørelsestyper, hvilket betyder et mindre udsving i afgørelsestyper giver et større udsving i den procentvisefordeling. Dette fænomen er særligt udtalt i 2018 med et antal afgjorte sager så lavt som 6, mod 15 (12) i 2017.

Lovgrundlag, politikker

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At Ankestyrelsens statistik over afgjorte sager tages til efterretning.

Beslutning:

26. marts 2019.

Taget til efterretning.

 

1 Afgjorte sager efter kommune, lovgrundlag og afgørelse - Ankestyrelsen (PDF)

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 11                Anlægsregnskab - Bofællesskabet Bakkebo

                 00.15.02P27-0022

Resumé
Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2018 godkendt en anlægsbevilling på 550.000 kr. til etablering af mellemgang ved Bofællesskabet Bakkebo, Industrivej 49, 7620 Lemvig.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet, etablering af mellemgang ved Bofællesskabet Bakkebo, er færdiggjort og dermed sendes anlægsregnskab til godkendelse.

Anlægsbevilling

Bevillingsdato

Bevilling

Forbrug

Mindre udgift

375 Bakkebo

27. juni 2018

550.000

541.323

- 8.677

Lovgrundlag, politikker

Lov om kommunens styrelse.

Principperne for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Håndværkerudgifter er lidt lavere idet byggeriet blev afleveret uden det store
behov for rengøring og brugerne valgte at fortsætte med det bestående nøglesystem.

Det samlede netto mindreforbrug på anlægsprojektet udgør 8.677 kr. som tilføres kassebeholdningen.

Økonomi & HR har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Social-og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At anlægsregnskabet godkendes og afsluttes uden yderligere bemærkninger og bevillingsmæssige berigtigelser.

·         At 8.677 Kr. i netto mindreforbrug tilføres kassebeholdningen.

Beslutning:

26. marts 2019.

Godkendt.

 

Til indholdsfortegnelse

 

 Åbent  Møde.

 

 12                Meddelelser

                 27.00.00I00-0013

Sagsfremstilling

·         Program - Indbydelse til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2019.

·         Referat Ældrerådet 13. marts 2019.

·         Der åbnes for ekstra ansøgningsrunde til §18-midler med ansøgningsfrist den 1. maj 2019.

·         Status på ombygning af Kærhuset.

·         Status på Sundheds- og Akuthuset.

Indstilling

Direktøren for Social/Sundhed & Arbejdsmarked indstiller:

·         At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning:

26. marts 2019.

Taget til efterretning.

·         BPA-ordning.

·         §100-udgifter.

·         Orientering fra formanden.

·         Borgermøde om Sundheds- og Akuthuset den 30. april 2019.

·         Starttidspunktet for mødet den 10. april 2019 ændres til kl. 16.00.

 

 

1 Program - Indbydelse til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2019 (PDF)
2 Referat Ældrerådet 13. marts 2019 (DOCX)

Til indholdsfortegnelse

 

13. Lukket punkt.